Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus

Nokia Oyj 
Tilinpäätöstiedote
29.1.2015 klo 8:00
 
Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsauksesta. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin täydellisiin katsauksiin.
 
TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT 

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat:

 • Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,08 euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä), vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,05 euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä)
 • Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen liikevaihto 3,8 miljardia euroa (3,5 miljardia euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä) 

Nokia Networks

 • Nokia Networks -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 % vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 3,4 miljardiin euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi ensisijaisesti Nokia Networksin vahvan Pohjois-Amerikan kehityksen ansiosta.
 • Nokia Networks -liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä oli vahva ei-IFRS-liikevoiton ollessa 470 miljoonaa euroa, joka vastaa 14,0 %:a liikevaihdosta. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ei-IFRS-liikevoitto oli 349 miljoonaa euroa, joka vastasi 11,2 %:a liikevaihdosta. 
 • Mobile Broadband -segmentin liikevaihto kasvoi 13 % vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon vahvan runkoverkkoteknologioiden kasvun sekä hienoisen radioverkkoteknologioiden kasvun ansiosta. Radioverkkoteknologioissa LTE-tekniikan myynnin vahvaa vuosittaista kasvua tasoitti osin vanhempien radioteknologioiden myynnin lasku.
 • Global Services -segmentti kasvoi ensimmäistä kertaa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sitten vuoden 2012 viimeisen neljänneksen. Segmentin liikevaihto kasvoi 3 %, ja se kasvoi erityisesti strategisesti tärkeissä järjestelmäintegraatiopalveluissa.  

HERE

 • HERE-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 292 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen, jolloin sen liikevaihto oli 255 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ensisijaisesti johtuen HEREn johtavasta markkina-asemasta ja autoteollisuuden myönteisestä kehityksestä.
 • HERE myi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana karttatietolisenssejä 3,9 miljoonan uuden ajoneuvon integroituihin navigointijärjestelmiin verrattuna 3,2 miljoonaan ajoneuvoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. 

Nokia Technologies

 • Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23 % vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 149 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen, jolloin liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Microsoftin kasvaneesta merkityksestä Nokian patenttien lisensoijana sen jälkeen, kun saimme päätökseen olennaisilta osin koko Nokia Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille sekä tietyiltä lisenssinsaajilta saaduista korkeammista patenttituloista.
 • Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä niin vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon kuin edelliseen neljännekseenkin verrattuna johtuen investoinneista liiketoimintoihin, jotka tavoittelevat uusia ja merkittäviä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia, sekä lisääntyneistä toimista liittyen ennakoituihin ja käynnissä oleviin patenttilisensointitapauksiin. 

Vuoden 2014 pääkohdat:

 • Nokian koko vuoden 2014 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos kasvoi 40 % 0,28 euroon (0,20 euroa vuonna 2013); laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,30 euroa (0,05 vuonna 2013)
 • Nokian koko vuoden 2014 liikevaihto oli 12,7 miljardia euroa (12,7 miljardia euroa vuonna 2013)
 • Nokian hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta (0,11 euroa osakkeelta vuodelta 2013, jonka lisäksi vuonna 2014 maksettiin ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta) 

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kommentoi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulosta:

Vuosi 2014 oli Nokialle merkittävien muutosten aikaa, ja päätimme vuoden uudistuneessa, vahvassa asemassa. Haluan kiittää asiakkaitamme heidän osoittamastaan tuesta Nokian uudistumisen aikana sekä työntekijöitämme heidän suuresta panoksestaan tämän mahdollistamiseksi.

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tulos on osoitus uudistuneen Nokian vahvuudesta. Kaikkien kolmen liiketoimintamme liikevaihto kasvoi vahvasti edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nokia Networksin kannattavuus oli erinomainen, ja olimme erityisen tyytyväisiä liikevaihtomme vahvaan kasvuun Pohjois-Amerikassa sekä runkoverkkotekniikan myyntiin. HERE-liiketoiminnan hyvä kehitys autoteollisuuden segmentissä jatkui, ja Nokia N1 -tabletin saama vastaanotto on ollut erittäin myönteinen, mikä on osoittanut Nokian brändin vahvuuden sekä brändilisensointiliiketoimintamme pitkän aikavälin potentiaalin. 

Siinä missä 2014 oli uudistumisen vuosi, uskomme että 2015 tulee olemaan toimeenpanon vuosi. Etenemme jo nyt ripeästi - HERE-liiketoimintamme tarkentaa strategista painopistettään, Nokia Technologies -liiketoimintamme kiihdyttää lisensointi- ja innovaatiotoimintaansa ja Nokia Networks -liiketoimintamme vahvistaa asemaansa virtualisoinnin ja tietoliikennetason pilvipalveluiden kaltaisilla kasvualueilla.

Tavoitellessamme näitä mahdollisuuksia emme myöskään epäröi tarvittavien investointien tekemistä. Tavoitteenamme on kuitenkin aina yhdistää investoinnit tarkkaan kulukuriin, tuottavuuden ylläpitämiseen sekä laadun parantamiseen kautta koko yhtiön.

Vaikka meidän onkin nyt keskityttävä toimintaan ja tuloksiin, uskon että Nokia on hyvässä asemassa saavuttaakseen vuodelle 2015 asettamansa tavoitteet.

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2014
viimeisen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS luvut
1
  Tammi-joulukuun
2014
raportoidut
ja ei-IFRS luvut
1
Miljoonaa
euroa
10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos 10-12/
2014
vs.
10-12/
2013
7-9/
2014
Muutos 10-12/
2014
vs.
7-9/
2014
  2014 2013 Muutos 2014
vs.
2013
Jatkuvat
toiminnot
                 
Liikevaihto 3 802 3 476 9 % 3 324 14 %   12 732 12 708 0 %
Bruttokate-
prosentti
(ei-IFRS)
43,5 % 42,5 %   44,5 %     44,3 % 42,1 %  
Toimintakulut
(ei-IFRS)
-1 129 -1 018 11 % -1 006 12 %   -3 997 -3 994 0 %
Liikevoitto
(ei-IFRS)
524 409 28 % 457 15 %   1 632 1 437 14 %
Ei-IFRS-oikaisut liikevoitosta 70 134   1 267     1 461 919  
Liikevoitto 454 274 66 % -810     170 518 -67 %
Tulos (ei-IFRS) 356 317 12 % 353 1 %   1 095 879 25 %
Ei-IFRS-oikaisut tuloksesta 29 133   -407     -76 838  
Tulos 327 183 79 % 760 -57 %   1 171 41 2 756 %
Tulos per osake, laimennettu,
euroa (ei-IFRS)
0,09 0,08 13 % 0,09 0 %   0,28 0,20 40 %
Tulos per osake, laimennettu,
euroa (raportoitu)
0,08 0,05 60 % 0,19 -58 %   0,30 0,05 500 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 270 -   406 -33 %   2 330 1 134 105 %
Nettokassa ja
muut likvidit
varat
5 023 2 309 118 % 5 025 0 %   5 023 2 309 118 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Tässä dokumentissa esitetyt prosentit ja luvut on pyöristetty, ja näin ollen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa erota esitetystä summaluvusta, ja luvut voivat myös poiketa aiemmin julkaistusta taloudellisesta tiedosta. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2013 viimeisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen taulukoissa 14-18. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 23.10.2014 julkaistun vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 25-30.

NOKIAN NÄKYMÄT 

 • Nokia arvioi edelleen Nokia Networksin liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. 
 • Nokia arvioi edelleen Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2015 olevan Nokia Networksin pitkän aikavälin ei-IFRS-liikevoittoprosentin vaihteluvälin 8-11 mukainen.
 • Nokian näkymät Nokia Networksin liikevaihtoa ja ei-IFRS-liikevoittoprosenttia koskien perustuvat arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
  • toimialan kilpailudynamiikka;
  • tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
  • merkittävien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen; ja
  • arvioitu jatkuva toimintojen tehostuminen.
    
 • Nokia arvioi Nokia Networksin liikevaihdon ja ei-IFRS-liikevoittoprosentin laskevan kausiluonteisesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna. On huomioitava, että suhteellisen korkea ohjelmistomyynnin osuus vaikutti positiivisesti Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.
   
 • Nokia arvioi edelleen HERE-liiketoiminnan liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Nokia arvioi nyt HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2015 olevan 7-12 perustuen HEREn johtavaan markkina-asemaan, toimialan myönteiseen kehitykseen sekä HEREn lisääntyneeseen kustannustehokkuuden tavoitteluun. Tämä on päivitys Nokian aikaisempaan arvioon, jonka mukaan HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2015 olisi 5-10.
   
 • Nokia arvioi edelleen Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta mahdollisia summia liittyen odotettuun ratkaisuun Nokian ja Samsungin välisessä välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely arvioidaan saatavan päätökseen vuonna 2015.
 • Nokia arvioi edelleen Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulujen koko vuonna 2015 kasvavan huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkemmin ottaen Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoiminnan neljänneskohtaisten ei-IFRS-toimintakulujen vuonna 2015 olevan noin vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-toimintakulujen tasolla. Tämä johtuu suuremmista investoinneista lisensointiaktiviteetteihin, lisensoitaviin teknologioihin sekä liiketoiminnan mahdollistaviin tekijöihin, mukaan lukien tuotteen markkinoille tuonnin mahdollistava osaaminen, jotka tavoittelevat uusia ja merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.
   
 • Nokia arvioi edelleen Nokia-yhtymän käyttöomaisuusinvestointien olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2015. Käyttöomaisuusinvestoinnit liittyvät pääasiassa Nokia Networksin käyttöomaisuusinvestointeihin.
 • Nokia arvioi edelleen Nokia-yhtymän rahoitustuottojen ja -kulujen, mukaan lukien nettokorkokulut ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset tiettyihin tase-eriin, olevan noin 160 miljoonaa euroa kuluja vuonna 2015 riippuen valuuttakurssimuutoksista ja korollisten velkojen määrästä.
 • Nokia arvioi edelleen yhtymän yhteisten toimintojen ei-IFRS-toimintakulujen olevan noin 120 miljoonaa euroa vuonna 2015.
 • Nokian tavoitteena on edelleen kirjata konsernin tuloslaskelmassa verokulut noin 25 %:n pitkän aikavälin efektiivisellä verokannalla. Nokian tavoitteena on kuitenkin, että sen vuosittain maksettavat verot pysyvät noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset on täysin hyödynnetty. Maksettavan veron määrä voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.

        
RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johtoryhmässämme tai muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamalleissamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, toimintakulujamme, veroja, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme ja toimintamallejamme; 2) kykymme säilyttää ja parantaa liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta sekä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja menestyksekkäästi hyödyntää uusia sellaisia mahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka se on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa sekä kykymme onnistuneesti tunnistaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia ja laajentaa sijaintipalvelujemme kattavuutta; 8) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 9) Nokia Networksin riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 12) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme, toimituksia sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos se rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittamaan palveluita ajoissa; 13) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 14) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 15) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 16) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 17) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta, että olisimme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 18) sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien, mukaan lukien kauppapakotteiden, luonnonkatastrofien ja tartuntatautiepidemioiden vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 19) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 20) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 21) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 22) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme; 23) mahdollinen altistuminen taseen ulkopuolisille vastuille johtuen Microsoft-kaupasta, jossa myimme olennaisilta osin Devices & Services -liiketoimintamme, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokian johto, Espoo - 28.1.2015

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. +358 4080 3 4080
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 650 644 4709

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2014" -vuosikertomuksensa viikolla 13. Vuosikertomus tulee saataville osoitteessa company.nokia.com/luvut.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 30.4.2015.
 • Nokian vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 5.5.2015.