Skip to main content

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2015 osakepalkkiojärjestelmän

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.1.2015 klo 8.45

Nokian hallitus on tänään hyväksynyt Nokian vuoden 2015 osakepalkkiojärjestelmän. Aikaisempien vuosien mukaisesti Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2015 koostuu seuraavista osakepalkkio-ohjelmista:

  • Nokian työntekijöille tietyissä maissa tarjottavasta osakesäästöohjelmasta, jonka puitteissa ohjelmaan oikeutetut työntekijät voivat ohjata osan palkastaan Nokian osakkeiden ostoon. 12 kuukauden sitouttamisjakson jälkeen Nokia antaa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan sitouttamisjakson lopussa;
  • Tulosperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa annettavien osakkeiden määrä riippuu itsenäisten suorituskriteerien saavuttamisesta;
  • Ehdollisesta osakepalkko-ohjelmasta, jota käytetään erittäin rajoitetusti ja vain poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa.

Vuoden 2015 osakepalkkiojärjestelmä
Vuoden 2015 osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on edistää työntekijöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian strategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Nokia käyttää tulosperusteisia osakepalkkioita pääasiallisena pitkän aikavälin kannustinmuotona, minkä tarkoituksena on edistää Nokian arvonnousua ja elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä. Tarkoituksena on myös varmistaa osakepalkkion perustuminen toteutuneeseen tulokseen sekä Nokian kannalta keskeisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen.

Ehdollisia osakepalkkioita myönnetään jopa vuotta 2014 rajoitetummin ja vain poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa. Ehdolliset osakepalkkiot kohdistetaan tällä hetkellä ensisijaisesti Yhdysvaltain markkinoille Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi. Vuodesta 2014 lähtien optio-oikeudet eivät ole olleet osa Nokian osakepalkkiojärjestelmää. 

Osakesäästöohjelma
Osakesäästöohjelman perusteella Nokian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Työntekijällä on mahdollisuus sijoittaa ohjelmaan vuosittain vähintään 60 euroa ja enintään alempi määrä seuraavista: (1) 1 200 euroa tai (2) 10 prosenttia työntekijän bruttovuosipalkasta. Osakeostot tehdään markkinahintaan pääsääntöisesti kuukausittain, ennalta määrättyinä päivinä 12 kuukauden ajanjakson aikana. Lokakuussa 2016 Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan 31.7.2016, jolloin vuoden 2015 osakesäästöohjelman kausi päättyy. Työntekijöiden säästöjen arvioitu yhteenlaskettu enimmäismäärä vuonna 2015 alkavan ohjelman kaudella on noin 30 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 4 226 000 osaketta käyttäen Nokian osakkeen 7,10 euron päätöskurssia 26.1.2015. Tätä vastaava lisäosakkeiden määrä olisi noin 2 113 000 miljoonaa osaketta perustuen yhden lisäosakkeen antamiseen kahta ostettua osaketta kohden.

Osakesäästöohjelma suunnitellaan tarjottavaksi Nokian työntekijöille 46 maassa vuonna 2015 alkavalla jaksolla. Säästökauden suunnitellaan alkavan heinäkuussa 2015 ja ensimmäisten osakeostojen vastaavasti elokuussa 2015. 

Tulosperusteiset osakepalkkiot
Nokian osakkeita annetaan vuoden 2015 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman perusteella sillä edellytyksellä, että ennalta määritellyt, itsenäiset suorituskriteerit on saavutettu suorituskauden aikana. Suorituskriteerit ovat erilaiset eri työntekijäryhmille:

Nokia-konsernin työntekijöille (poislukien HERE:n työntekijät), suorituskriteereinä ovat Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto (ei-IFRS) ja Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen osakekohtainen tulos (ei-IFRS, laimennettu).   

HERE:n työntekijöille suorituskriteereinä ovat Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen osakekohtainen tulos (ei-IFRS, laimennettu), HERE-liiketoiminnan keskimääräinen vuotuinen liikevaihto (ei-IFRS) ja HERE-liiketoiminnan keskimääräinen vuotuinen liikevoitto (ei-IFRS).

Vuoden 2015 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen suorituskausi (2015-2016), jota seuraa yhden vuoden sitouttamiskausi. Sitouttamiskauden jälkeen ohjelman perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on vähintään 25 prosenttia myönnetystä kokonaismäärästä ja tämän yli maksettava määrä riippuu taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kahden vuoden suorituskauden aikana. Vuoden 2015 ohjelman perusteella myönnettävät tulosperusteiset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 32,22 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen, mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso.

Ehdolliset osakepalkkiot
Vuoden 2015 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat kolmeen erään, joista jokainen muodostuu yhdestä kolmasosasta myönnetyn palkkion määrästä. Ensimmäisellä erällä on yhden vuoden sitouttamiskausi, toisella erällä kahden vuoden sitouttamiskausi ja kolmannella erällä kolmen vuoden sitouttamiskausi. Vuoden 2015 ohjelman perusteella myönnettävät ehdolliset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 750 000 Nokian osakkeen antamiseen.

Henkilöstö, jota 2015 osakepalkkiojärjestelmä koskee
Edellisen vuoden käytännön mukaisesti ylimmän johdon ja keskijohdon osakepalkkioinstrumentteina ovat ensisijaisesti tulosperusteiset osakepalkkiot.

Nokia on päättänyt rajoittaa ehdollisten osakepalkkioiden käyttöä siten että osakkeita voidaan myöntää ohjelman perusteella vain erityistapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin. Ne on ensisijaisesti kohdistettu Yhdysvaltain markkinoille Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi. Ehdollisia osakepalkkioita käytetään vain rajoitetusti ja poikkeustapauksissa.

Noin 56 600 työntekijälle 46 maassa suunnitellaan tarjottavan mahdollisuutta osallistua osakesäästöohjelmaan vuonna 2015 alkavalla kaudella edellyttäen, että ohjelman mukaiselle tarjoukselle ei ole paikallisia ylivoimaisia oikeudellisia tai hallinnollisia esteitä.

Laimennusvaikutus
Jo myönnettyjen Nokian osakepalkkioiden yhteenlaskettu laimennusvaikutus 31.12.2014 oli enintään noin 1,37 prosenttia olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita. Vuoden 2015 osakepalkkiojärjestelmän lisävaikutus on enintään noin 0,96 prosenttia olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita ja että osakesäästöohjelman mukaiset lisäosakkeet tulisivat annettavaksi ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden säästöjen noin 30 miljoonan euron enimmäismäärän mukaisesti.

Osakkeiden antaminen aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella
Vuoden 2013 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi 31.12.2014. Arvioituna ohjelman säännöissä asetettuihin itsenäisiin suoritustavoitteisiin nähden, Nokian tulos vuosina 2013 ja 2014 ylitti ohjelmassa asetetun vähimmästason. Osakkeet annetaan ohjelmaan osallistuneille työntekijöille sitouttamiskauden päättyessä 1.1.2016.

Vuonna 2015 selvitettävien vuosien 2011 ja 2012 ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi, Nokian hallitus on päättänyt antaa 1 530 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) maksutta suorituksena ohjelmiin osallistuville, jotka ovat kaikki Nokia-konsernin palveluksessa.  

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johtoryhmässämme tai muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamalleissamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, toimintakulujamme, veroja, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme ja toimintamallejamme; 2) kykymme säilyttää ja parantaa liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta sekä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja menestyksekkäästi hyödyntää uusia sellaisia mahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka se on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa sekä kykymme onnistuneesti tunnistaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia ja laajentaa sijaintipalvelujemme kattavuutta; 8) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 9) Nokia Networksin riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 12) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme, toimituksia sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos se rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittamaan palveluita ajoissa; 13) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 14) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 15) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 16) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 17) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta, että olisimme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 18) sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien, mukaan lukien kauppapakotteiden, luonnonkatastrofien ja tartuntatautiepidemioiden vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 19) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 20) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 21) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 22) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme; 23) mahdollinen altistuminen taseen ulkopuolisille vastuille johtuen Microsoft-kaupasta, jossa myimme olennaisilta osin Devices & Services -liiketoimintamme, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tuulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com