Skip to main content

Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen, hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2014 osinkoa 0,14 euroa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.1.2015 klo 8.30

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 5.5.2015 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

  • Ehdotus maksaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta;
  • Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi;
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta;
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista;
  • Ehdotukset tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi ja tilintarkastajan palkkioksi.

Osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 6.5.2015, osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.5.2015 ja osingon arvioitu maksupäivä 21.5.2015.

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Mårten Mickos ja Dennis Strigl ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan (8) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Simon Jiang, joka on CyberCity International Limitedin (CCI) ja sen eräiden tytäryhtiöiden perustaja ja puheenjohtaja, sekä tällä hetkellä riippumaton hallituksen jäsen eräissä muissa yhtiöissä, nimitetään Nokian hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 5.5.2015 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 5.5.2015 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta palkkiot, jotka ovat samansuuruiset kuin edeltävänä seitsemänä vuonna maksetut palkkiot, seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti palkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön voimassa olevan toimintatavan mukaan säilyttää palkkiona saadut osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien verot).

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 365 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista myös tänään tiedotetun 66 903 682 oman osakkeen mitätöinnin jälkeen. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko suunnatusti julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla johdannaissopimuksia tai vaihtoehtoisesti kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.11.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallitus aikoo vuonna 2014 päättämänsä pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti hankkia yhtiön osakkeita osakkeiden hankintaohjelman perusteella enintään 800 miljoonalla eurolla vuoden 2016 toisen neljänneksen loppuun mennessä edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen. Hallitus suunnittelee aloittavansa ehdotettuun valtuutukseen perustuvan osakkeiden hankkimisen niin pian kuin mahdollista yhtiökokouksen jälkeen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 730 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.11.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 antaman vastaavan valtuutuksen.

Ehdotukset tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi
Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan on suunniteltu julkistettavan arviolta 3.2.2015 Nokian internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous.


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johtoryhmässämme tai muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamalleissamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, toimintakulujamme, veroja, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme ja toimintamallejamme; 2) kykymme säilyttää ja parantaa liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta sekä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja menestyksekkäästi hyödyntää uusia sellaisia mahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka se on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa sekä kykymme onnistuneesti tunnistaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia ja laajentaa sijaintipalvelujemme kattavuutta; 8) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 9) Nokia Networksin riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 12) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme, toimituksia sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos se rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittamaan palveluita ajoissa; 13) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 14) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 15) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 16) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 17) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta, että olisimme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 18) sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien, mukaan lukien kauppapakotteiden, luonnonkatastrofien ja tartuntatautiepidemioiden vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 19) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 20) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 21) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 22) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme; 23) mahdollinen altistuminen taseen ulkopuolisille vastuille johtuen Microsoft-kaupasta, jossa myimme olennaisilta osin Devices & Services -liiketoimintamme, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tuulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
http://company.nokia.com