Skip to main content

Nokia ja Ranskan hallitus ilmoittivat yhteisestä näkemyksestä innovaatioiden edistämisessä Ranskassa liittyen Nokian suunniteltuun yhdistymiseen Alcatel-Lucentin kanssa

Pariisi ja Espoo - Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tapasi tänään Ranskan talousministeri Emmanuel Macronin vahvistaakseen virallisesti Nokian sitoutumisen innovaatioiden edistämiseen Ranskassa sekä maailmanlaajuisesti Ranskasta käsin, seurauksena Nokian suunnitellusta yhdistymisestä Alcatel-Lucentin kanssa. Tämän päivän julkistus jatkaa Nokian ja Ranskan hallituksen avointa ja hedelmällistä vuoropuhelua, jota on käyty siitä lähtien kun suunniteltu yhdistyminen julkistettiin huhtikuussa 2015.

Keskusteluissaan Ranskan hallituksen kanssa Nokia on vahvistanut, että Ranskalla tulee olemaan keskeinen asema yhdistetyn yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa perustuen Ranskan vahvaan osaamiseen tietyillä teknologian avainalueilla, Alcatel-Lucentin jo olemassa olevaan läsnäoloon Ranskassa ja yhtiön vahvaan sitoutumiseen Ranskan teknologia-ekosysteemiin sekä uusiin teknisesti suuntautuneisiin lahjakkuuksiin Ranskan yliopistoista.

Nokia aikoo hyödyntää Alcatel-Lucentin olemassa olevaa osaamista tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ja sen vahvaa lahjakkuuspohjaa sijoittamalla Ranskaan maailmanlaajuisia teknologiakeskuksia, jotka keskittyvät 5G- ja pienten solujen tekniikkaan, tietoturvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan, Bell Labsin toimintaan, langattomiin ja optisiin siirtojärjestelmiin sekä IP-alustoihin.

Nokia uskoo hyötyvänsä siitä, että se sitoutuu tiiviisti Ranskaan sekä hyödyntää ja tukee maan teknologiaekosysteemin kehittämistä. Nokia panostaa digitaalisen innovaation ekosysteemiin Ranskassa transaktion toteutumisen jälkeen ensisijaisesti perustamalla pitkäaikaisiin sijoituksiin keskittyvän noin 100 miljoonan euron suuruisen sijoitusrahaston. Rahasto keskittyy erityisesti esineiden internetiin, tietoturvallisuuteen ja seuraavan sukupolven ohjelmistoalustoihin.

Nokia aikoo lisäksi tukea Ranskan yleisen tietoliikenne-ekosysteemin kehitystä ja varmistaa Alcatel-Lucentin tämänhetkisten hankkeiden jatkuvuuden. Nokia ottaa aktiivisen roolin hallituksen Industry of the Future -ohjelmassa, tukee akateemista opetusta ja ohjelmia, sijoittaa teknologia-asiantuntijoita Ranskaan (kuten Bell Labsin Ranskan yksikköön) sekä jatkaa osallistumista Alcatel-Lucentin tämänhetkisiin merkittäviin aloitteisiin kuten Pôles de compétitivité Systematic, Cap Digital ja Images ja Réseaux. Nokia aikoo lisäksi kehittää Ranskassa kolmea 5G:hen, teolliseen/esineiden internetiin ja tietoturvallisuuteen liittyvää teollista alustaa ja verkkoprototyyppiä.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia on myös sitoutunut säilyttämään työllisyyden Ranskassa sen mukaisesti mitä on sovittu Alcatel-Lucentin Shift Plan -suunnitelmassa vähintään seuraavan kahden vuoden ajan suunnitellun transaktion toteutumisen jälkeen. Tutkimus- ja tuotekehitysosaamista suunnitellaan kasvatettavaksi 2 000:sta 2 500:een työntekijään seuraavan kolmen vuoden aikana mukaan lukien vähintään 300:n vastavalmistuneen palkkaaminen. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän taso säilytetään vähintään neljän vuoden ajan suunnitellun transaktion toteutumisen jälkeen.

Transaktion toteutumisen jälkeen Nokian pääkonttori pysyy Suomessa ja Nokia aikoo hyödyntää yhtiöiden yhdistettyjä vahvuuksia strategisissa toimipaikoissa ja merkittävissä tutkimus- ja tuotekehityskeskuksissa muissa maissa mukaan lukien Suomi, Saksa, Yhdysvallat ja Kiina.

Transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Sen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä kuten Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, Nokian yli 50,00 prosentin omistusosuutta Alcatel-Lucentin osakepääomasta täysi laimennusvaikutus huomioiden julkisen osakevaihtotarjouksen päättyessä, jäljellä olevien viranomaislupien saamista sekä muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Nokia on sitoutunut toimittamaan säännöllisiä päivityksiä Ranskan hallitukselle transaktion toteutumiseen asti yhtiöiden integraation edistyessä.


Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent on johtava IP-verkkoteknologian, ultralaajakaistapalvelujen ja pilviteknologian erikoisosaaja. Alcatel-Lucent on sitoutunut tekemään globaalista viestinnästä innovatiivisempaa, kestävämpää ja lähestyttävämpää ihmisille, yrityksille ja viranomaisille kaikkialla. Missiomme on luoda ja toimittaa luotettavia verkkoja auttamaan asiakkaitamme vapauttamaan arvonsa. Verkot luovat menestyksen.

Lisätietoja varten vieraile Alcatel-Lucentin nettisivuilla osoitteessa http://www.alcatel-lucent.com, lue Alcatel-Lucentin blogin viimeisimmät postaukset http://www.alcatel-lucent.com/blog  ja seuraa yhtiötä Twitterissä: http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: ehdotetun transaktion odotettu toteutusajankohta ja toteuttamisehtojen täyttyminen (mukaan lukien viranomaislupiin liittyvät ehdot). Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi osapuolten kyky hankkia tarvittavat viranomaishyväksynnät ja saattaa loppuun ehdotettu transaktio.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai SEC:lle jätettävä Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjaan ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suositus lausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.  

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on hyväksynyt sen, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatelin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com