Skip to main content

Nokia ilmoittaa 7 mrd eur pääomarakenteen optimointiohjelmasta, nopeuttaa 900 meur synergiatavoitteiden aikataulua ennen suunnitellun Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen avaamista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.10.2015 08:01 (CET+1)

Nokia ilmoittaa 7 mrd eur pääomarakenteen optimointiohjelmasta, nopeuttaa 900 meur synergiatavoitteiden aikataulua ennen suunnitellun Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen avaamista

Nokia julkisti tänään suunnitelmansa 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmasta ja pääoman palautuksista osakkeenomistajille. Ohjelma koostuisi noin 4 miljardin euron pääoman palautuksista osakkeenomistajille sekä velkojen ja muiden velkatyyppisten erien vähentämisestä noin 3 miljardilla eurolla. Lisäksi Nokia ilmoitti tänään nopeuttavansa Alcatel-Lucent -transaktioon liittyvien vuotuisiin operatiivisiin kuluihin liittyvien synergiatavoitteidensa toteuttamisaikataulua. Nokia tavoittelee nyt noin 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttamista operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana, kun tavoitteena aiemmin olivat noin 900 miljoonan euron synergiaedut operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2019 aikana.

"Nokia avaa julkisen osakevaihtotarjouksen Alcatel-Lucentin arvopapereista erinomaisista asemista," sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Ilmoitimme tänään vahvasta kolmannen neljänneksen tuloksesta ja nostimme arviotamme Nokia Networksin koko vuoden tulosnäkymistä. Uskon että tuloksemme yhdessä ilmoittamamme uuden pääomarakenteen optimointiohjelman ja päivitetyn synergiatavoitteen kanssa antaa Alcatel-Lucentin osakkeenomistajille varmuutta vaihtaa arvopaperinsa Nokian osakkeisiin."

Yhdistymällä Alcatel-Lucentin kanssa Nokia arvioi luovansa uuden sukupolven teknologioiden ja palveluiden innovaatiojohtajan IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan. Osakevaihtotarjouksen päättymisen jälkeen Nokian verkkoliiketoiminta käsittäisi neljä liiketoimintaryhmää, joilla olisi laaja tuotteiden, ohjelmistojen ja palveluiden portfolio: Mobile Networks, Fixed Networks, Applications & Analytics ja IP/Optical Networks. Lisäksi Nokia Technologies jatkaisi toimintaansa erillisenä liiketoimintana selkeänä painopistealueenaan lisensointi ja uusien teknologioiden hautomotoiminta. Kaikilla liiketoimintaryhmillä ja Nokia Technologies -liiketoiminnalla olisi selvä johtava asema omalla markkinallaan, ja ne pystyisivät poikkeuksellisine resursseineen ja ylivoimaisine kykyineen edistämään teollisuudenalan innovaatioita ja tuottamaan pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille.

Suunniteltu 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelma

Nokia arvioi suunnitellun transaktion toteuduttua taseensa olevan vahva ja taloudellisten resurssiensa mahdollistavan pitkän aikavälin investoinnit seuraavan sukupolven ratkaisuihin ja palveluihin.

Nokian hallitus on tehnyt perusteellisen analyysin Nokian mahdollisista pitkän aikavälin pääomarakennevaatimuksista ja julkisti tänään suunnitelmansa kaksivuotiseksi 7 miljardin euron pääomarakenteen tehokkuuden optimointiohjelmaksi. Ohjelman ehtona on Alcatel-Lucent- ja HERE-transaktioiden toteutuminen sekä kaikkien Nokian ja Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi. Tämä laaja ohjelma keskittyisi pääoman palautuksiin osakkeenomistajille ja velkojen ja muiden velkatyyppisten erien vähentämiseen samalla kun Nokian rahoitusasema säilyisi vahvana.

Ohjelma koostuisi seuraavista toimista: 

 • Noin 4 miljardin euron pääoman palautus osakkeenomistajille. Palautuksen arvo on laskettu olettaen, että Nokia tulee omistamaan kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja että kaikki Nokian ja Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainat tullaan vaihtamaan osakkeiksi:
  • Suunnitellut osinkojen maksut seuraavasti:
   • Suunniteltu osinko vuodelta 2015 arvoltaan vähintään 0,15 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016 sekä
   • Suunniteltu osinko vuodelta 2016 arvoltaan vähintään 0,15 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2017
  • Suunniteltu ylimääräinen osinko arvoltaan 0,10 euroa osakkeelta edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016 sekä
  • Suunniteltu kaksivuotinen Nokian omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma arvoltaan 1,5 miljardia euroa edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät sen vuonna 2016.
    
 • Velkojen ja muiden velkatyyppisten erien vähentäminen noin 3 miljardilla eurolla:
  • Suunniteltu yhdistetyn yhtiön korollisten velkojen vähentäminen noin 2 miljardilla eurolla sekä
  • Suunniteltu yhdistetyn yhtiön muiden velkatyyppisten erien vähentäminen noin
   1 miljardilla eurolla vuonna 2016. 


"Olemme sitoutuneet pääoman tehokkaaseen hyödyntämiseen voidaksemme tuottaa jatkuvasti arvoa osakkeenomistajillemme," sanoi Timo Ihamuotila, Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja. "Uskomme suunnittelemamme 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman mahdollistavan yhdistyneen yhtiön ripeän ja suunnitelmallisen etenemisen kohti tehokkaampaa pääomarakennetta, joka on linjassa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajien pitkän ajan tavoitteiden kanssa. Pidemmällä aikavälillä tavoittelemme yhä Investment Grade -tason luottoluokitusta, joka edelleen vahvistaisi Nokian kilpailukykyä."

900 miljoonan euron synergiatavoitteiden aikaistaminen vuoteen 2018
Samalla kun Nokia ilmoitti 15.4.2015 Alcatel-Lucent -transaktiosta, se ilmoitti yhdistyneen yhtiön tavoitteena olevan noin 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttaminen operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2019 aikana edellyttäen, että transaktio toteutuu vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tänään Nokia julkisti nopeutetun aikataulun, jonka mukaan se tavoittelee noin 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttamista operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin koko vuoden 2015 ei-IFRS-tuloksiin edellyttäen, että transaktio toteutuu vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana. Uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan hieman yli 900 miljoonaa euroa ja niihin liittyvien ulosmenevien kassavirtojen noin 900 miljoonaa euroa.

Synergiaedut operatiivisissa kuluissa saataisiin useista toimintakuluihin sekä hankinnan ja valmistuksen kuluihin kohdistuvista toimenpiteistä, mukaan lukien:

 • Päällekkäisten tuotteiden ja palveluiden karsiminen erityisesti suunnitellussa Mobile Networks -liiketoimintaryhmässä
 • Alueellisten ja myyntiorganisaatioiden rationalisoiminen
 • Yleiskustannusten vähentäminen erityisesti tuotantoon, toimitusketjuun, kiinteistöihin ja  tietotekniikkaan liittyvien kustannusten osalta
 • Yleisten hallintokustannusten ja päällekkäisten pörssiyhtiökulujen karsiminen sekä
 • Hankintakustannusten vähentäminen yhdistyneen yhtiön paremman ostovoiman ansiosta.

Arvioimme operatiivisten kulujen synergiaetujen luovan rakenteellista kustannusetua ja edistävän tehokkaalle toimintamallillemme rakentuvaa yrityskulttuuria. Tämä loisi vahvan pohjan niille pitkän aikavälin investoinneille, jotka ovat välttämättömiä yhdistetyn yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiselle, asiakkaiden muuttuvien tarpeiden palvelemiselle sekä teollisuudenalan seuraavan teknologisen muutosaallon johtamiselle.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa transaktion loppuunsaattamista koskevat ehdot, odotettu julkisen osakevaihtotarjouksen selvityspäivä, yhdistyneen yhtiön ominaisuudet, rakenne ja organisaatio, mahdolliset synergiat, pääomarakenteen optimointiohjelma, pääoman palautukset osakkeenomistajille, suunniteltu velkojen ja muiden velkatyyppisten erien vähentäminen, mahdollinen arvonluonti, suunnitellut pääomarakenteen vahvistamiset ja suunnitelmat saavuttaa Investment Grade -tason luottoluokitus. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi osapuolten kyky saada tarvittavat luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset osakevaihtotarjoukset, tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan toteuttamisehdon täyttyminen ja osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun transaktion toteuttamiselle ja loppuunsaattamiselle sekä kyky toteuttaa pääomarakenteen optimointiohjelma.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen 23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään ranskan markkinaviranomaiselle (Autorité des marchés financiers, "AMF"), ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on sen hyväksynyt, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.