Skip to main content

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on hyväksynyt Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
12.11.2015 klo 19.45

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on hyväksynyt Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen

Nokia julkisti tänään, että Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova Autorité des marchés financiers -viranomainen ("AMF") on hyväksynyt sen Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen ja ilmoittanut hyväksyneensä (visa) Nokian tarjousasiakirjan (note d'information). Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia aikoo hankkia kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS-osaketalletustodistukset") ja sen liikkeeseen laskemat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat julkisessa osakevaihtotarjouksessa sekä Ranskassa ("Ranskan osakevaihtotarjous") että Yhdysvalloissa ("Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous"). Ranskan osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan Nokian osakkeiksi ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan joko Nokian osakkeiksi tai Nokian ADS-osaketalletustodistuksiksi (molemmat osakevaihtotarjoukset yhdessä "Julkinen osakevaihtotarjous").

Nokia arvioi, että osakevaihtotarjous alkaisi 18.11.2015 ja päättyisi 23.12.2015, ja sen selvityspäivä olisi 7.1.2016. Vaihtotarjouksen onnistuessa osakevaihtotarjous aloitettaisiin uudelleen 14.1.2016, se päättyisi 3.2.2016, ja sen selvityspäivä olisi 12.2.2016. Kun julkisen osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkaa, ehdotetun transaktion toteutumisen edellytyksenä on edelleen Nokian osakkeenomistajien hyväksyntä ja vaihtotarjouksen vähimmäisehdon täyttyminen. Vähimmäisehdon mukaisesti Nokian tulee omistaa yli 50 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, ellei osakkeiden vähimmäismäärää koskevaan ehtoon päätetä sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti olla vetoamatta. Nokia arvioi, että sen olemassa olevien osakkeiden listaus ja kaupankäynti Euronext Pariisissa alkaisi 19.11.2015.

Nokian tarjousasiakirja on saatavilla Nokian verkkosivuilla 12.11.2015 alkaen osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen.

AMF on tänään myös hyväksynyt Alcatel-Lucentin jättämän vastausasiakirjan (note en réponse), johon sisältyy muun muassa Ranskan vaihtotarjouksen itsenäisenä asiantuntijana toimivan Associés en Financen raportti, jossa todetaan, että Nokian Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen ehdot ovat oikeudenmukaiset. Vastausasiakirja on saatavilla Nokian verkkosivuilla 12.11.2015 alkaen osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saataville osoitteessa: www.newconnectivity.com

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa ehdotettu suuntaa-antava osakevaihtotarjouksen aikataulu mukaan lukien osakevaihtotarjouksen aloitus-, päättymis- ja selvityspäivät ja odotettu Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen lopputulema. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada tarvittavat luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset osakevaihtotarjoukset, tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan toteuttamisehdon täyttyminen ja osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun transaktion toteuttamiselle ja loppuunsaattamiselle sekä Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015 ja 6.11.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen 23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.