Skip to main content

Nokia käynnistää julkisen osakevaihtotarjouksensa kaikista Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemista osakkeista, American depositary share -osaketalletustodistuksista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.11.2015 klo 13.45

Nokia käynnistää julkisen osakevaihtotarjouksensa kaikista Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemista osakkeista, American depositary share -osaketalletustodistuksista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") hyväksyttyä 12.11.2015 Nokian Alcatel-Lucentia koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen Nokia julkisti tänään, että se on aloittanut julkisen osakevaihtotarjouksen vaihtaakseen kaikki Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemat osakkeet ("Alcatel-Lucentin osakkeet"), American depositary share -osaketalletustodistukset ("Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistukset") ja Alcatel-Lucentin OCEANE-vaihtovelkakirjalainat Nokian osakkeiksi tai Nokian American depositary share -osaketalletustodistuksiksi ("Nokia ADS-osaketalletustodistukset"). Nokia uskoo, että yhdistyneellä yhtiöllä on pitkällä aikavälillä paremmat valmiudet saavuttaa asema maailman johtavana verkkoteknologiayhtiönä. Molempien yhtiöiden hallitukset tukevat yksimielisesti suunniteltua yhdistymistä.

"Julkisen osakevaihtotarjouksen käynnistymisen myötä siirrymme vahvassa asemassa viimeiseen vaiheeseen suunnitellussa Alcatel-Lucent -kaupassa, ja olemme aikataulussa ollaksemme valmiita toimimaan yhtenä yhtiönä", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Yhdistymisen strateginen logiikka vahvistuu joka päivä ja yhdistyneen yhtiön odotetaan tarjoavan Alcatel-Lucentin osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille pitkän aikavälin arvonkehityspotentiaalia. Onnistunut julkinen osakevaihtotarjous saattaisi päätökseen Nokian uudistumisen, jonka tavoitteena on luoda IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan uusi johtaja seuraavan sukupolven teknologioissa ja palveluissa."

Julkisen osakevaihtotarjouksen taloudelliset ehdot ovat seuraavat:

  • 0,5500 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta Alcatel-Lucentin osakkeesta;
  • 0,5500 Nokian ADS-osaketalletustodistusta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistuksesta;
  • 0,6930 Nokian osaketta jokaisesta 1.7.2018 erääntyvästä julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE-vaihtovelkakirjalainasta;
  • 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta 30.1.2019 erääntyvästä julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE-vaihtovelkakirjalainasta; ja
  • 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta 30.1.2020 erääntyvästä julkiseen osakevaihtotarjoukseen tarjotusta OCEANE-vaihtovelkakirjalainasta.

Julkinen osakevaihtotarjous koostuu kahdesta erillisestä osakevaihtotarjouksesta: Ranskan osakevaihtotarjous ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous, joiden taloudelliset ehdot ovat samat.

Ranskan osakevaihtotarjous tehdään:

  • Kaikille Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemien osakkeiden haltijoille; ja
  • Kaikille liikkeelle laskettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoille.

Alcatel-Lucentin osakkeiden ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen Ranskan ulkopuolella olevat haltijat eivät voi osallistua Ranskan osakevaihtotarjoukseen muutoin kuin tilanteessa, jossa haltijoihin sovellettavat paikalliset lait ja määräykset sallivat osallistumisen.

Nokia on jättänyt AMF:lle Ranskan osakevaihtotarjouksen ehdot määrittävän tarjousasiakirjan, jonka AMF on hyväksynyt (visa) 12.11.2015 numerolla 15-573.

Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous tehdään:

  • Kaikille Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemien osakkeiden yhdysvaltalaisille haltijoille;
  • Kaikille Alcatel-Lucentin liikkeelle laskemien ADS-osaketalletustodistusten haltijoille heidän sijainnistaan riippumatta; ja
  • Kaikille liikkeelle laskettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen yhdysvaltalaisille haltijoille.

Yhdysvaltojen ulkopuolella olevat Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijat voivat osallistua Yhdysvaltojen osakevaihtotarjoukseen vain haltijoihin sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten sallimissa rajoissa.

Nokia on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission) Tender Offer Statement on Schedule TO -asiakirjan sekä Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksen ehdot määrittävän Form F 4 -rekisteröintiasiakirjan, joka tuli voimaan 13.11.2015.

Julkinen osakevaihtotarjous Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista kestää 26 Ranskan kaupankäyntipäivää alkaen 18.11.2015 ja jatkuen 23.12.2015 asti (kyseinen päivä mukaan lukien). Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja voi tarjota julkiseen osakevaihtotarjoukseen 23.12.2015 klo 17.00 asti Pariisin aikaa (vastaa klo 11.00 New Yorkin aikaa). Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistuksia voi tarjota Yhdysvaltojen osakevaihtotarjoukseen 22.12.2015 klo 17.00 asti New Yorkin aikaa.

Materiaalia koskien julkista osakevaihtotarjousta ja siihen liittyvää osakkeiden listausta on saatavilla Nokian verkkosivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen ja http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto sekä transaktiosivustolla osoitteessa www.newconnectivity.com.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com


Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoa", "tulee tekemään", "tulisi" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: vaihtotarjouksen alkaminen ja odotettu aikataulu, yhdistyneen yhtiön kilpailukykyinen asemointi, Rajeev Surin antamat lausunnot, mukaan lukien lausunnot liittyen transaktion strategisiin perusteisiin, Nokian transformaatioon ja suunnitellun transaktion odotettuihin hyötyihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin, vaihtotarjouksen onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commissionille, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American depositary shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.