Skip to main content

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos julkaistu: Nokian omistuksessa lähes 80 % Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemista osakkeista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
5.1.2016 klo 09.25

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos julkaistu: Nokian omistuksessa lähes 80 % Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemista osakkeista 

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomainen Autorité des Marchés Financiers ("AMF") on tänään julkistanut Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista Ranskassa ja Yhdysvalloissa tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen ("osakevaihtotarjous") ensijaisen tarjousajan lopullisen tuloksen.  

2 052 812 101 Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemaa osaketta, 264 183 778 American Depositary Share -osaketalletustodistusta ("ADS-osaketalletustodistukset"), 206 784 349 OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 37 880 652 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 16 138 206 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa annettiin vaihdettavaksi Ranskan ja/tai Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksissa. Tämän seurauksena osakevaihtotarjouksen selvityksen jälkeen Nokia omistaisi 76,31 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 76,01 % äänistä, 89,14 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 24,34 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 15,11 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa Nokian 70,52 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

4.1.2016 julkistetun mukaisesti osakevaihtotarjouksen toteutumisen edellytyksenä ollut vähimmäisehto, jonka mukaan osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi annettujen Alcatel-Lucentin arvopaperien lukumäärän tuli edustaa yli 50 %:a Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden täyttyi, joten osakevaihtotarjous onnistui.

Olettaen, että OCEANE-vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakevaihtotarjouksessa käyttäen parannettua vaihtosuhdetta Nokia omistaisi osakevaihtotarjouksen selvityksen jälkeen 79,32 %:a kaikista osakkeista ja vähintään 78,97 %:a äänistä Alcatel-Lucentissa AMF:n tämänpäiväisen ilmoituksen mukaisesti.

Nokia hyväksyy tänään kaikki osakevaihtotarjoukseen asianmukaisesti vaihdettavaksi annetut Alcatel-Lucentin osakkeet, OCEANE-vaihtovelkakirjalainat ja ADS-osaketalletustodistukset. Nokian liikkeeseen laskemat uudet osakkeet luovutetaan osakevaihtotarjouksessa arvopaperinsa vaihdettavaksi antaneille Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille 8.1.2016. Uudet Nokian osakkeet otetaan 8.1.2016 alkaen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa sekä Nokia ADS-osaketalletustodistukset kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä. Yhtiöt tulevat toimimaan yhdistyneenä konsernina 14.1.2016 alkaen.

AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 232-4 mukaisesti Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksia jatketaan muuttumattomalla vaihtosuhteella kymmenen Ranskan kaupankäyntipäivän kuluessa. AMF julkistaa jatketun tarjousajan aikataulun. Nokia uskoo, että on Alcatel-Lucentin osakkeenomistajien edun mukaista antaa liikkeessä olevat arvopaperinsa vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksessa, ja yhtiö kutsuukin jäljellä olevat Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijat antamaan osakkeensa, ADS-osaketalletustodistuksensa ja OCEANE-vaihtovelkakirjansa vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana.

Jos Nokia saavuttaa yli 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja äänistä, se aikoo lunastaa loput liikkeessä olevat osakkeet pakollisessa vähemmistöomistajien lunastuksessa. Tämän lisäksi, mikäli Nokia saavuttaa yli 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, se aikoo lunastaa loput liikkeessä olevat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat pakollisessa vähemmistöomistajien lunastuksessa.

Nokia pidättää lisäksi oikeuden sovellettava lainsäädäntö huomioiden, vaatia Alcatel-Lucentia lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -, OCEANE 2019 - ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon, lisättynä mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on viimeksi maksettu siihen päivään asti, joka aikaistetulle lunastukselle määritellään, mikäli tiettyyn sarjaan kuuluvista vaihtovelkakirjalainoista on jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: jatketun vaihtotarjouksen ehdot, alkaminen ja odotettu aikataulu, Alcatel-Lucentin arvopapereiden selvitys, Nokian omistusosuus Alcatel-Lucentissa selvityksen jälkeen, Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistyminen, sekä Nokian suunnitelmat tai aikomukset jatketun vaihtotarjouksen jälkeen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: jatkettu vaihtotarjous ja mahdollisen lunastusmenettelyn täytäntöönpano tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.