Skip to main content

Nokia laskee liikkeeseen osakkeita Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille

Nokia Oyj
Pörssitiedote
6.1.2016 klo 13.00

Nokia laskee liikkeeseen osakkeita Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille

Nokia julkisti tänään, että se on 2.12.2015 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen ("yhtiökokouksen valtuutus") nojalla antanut yhteensä 1 455 678 563 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ("osakkeet", yksittäin "osake"). Osakkeet  annetaan vastikkeena niistä Alcatel-Lucentin osakkeista, American Depositary Share -osaketalletustodistuksista ("ADS-osaketalletustodistukset") sekä OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista (Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdessä "Alcatel-Lucentin arvopaperit"), jotka on annettu vaihdettavaksi Nokian julkisissa osakevaihtotarjouksissa Ranskassa ja Yhdysvalloissa (yhdessä "osakevaihtotarjoukset") osakevaihtotarjousten ehtojen mukaisesti. Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") 5.1.2016 antaman ilmoituksen mukaan 2 052 812 101 Alcatel-Lucentin osaketta, 264 183 778 ADS-osaketalletustodistusta (vastaa samaa määrää Alcatel-Lucentin osakkeita), 206 784 349 OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 37 880 652 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 16 138 206 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa annettiin vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksissa.

Osakkeet maksetaan apporttina osakevaihtotarjouksiin vaihdettavaksi annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Merkintähinta on yhteensä 9 512 804 226,24 euroa, joka perustuu Nokian osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 4.1.2016. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön 245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma muutu merkinnän seurauksena.

Nokia odottaa, että osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 7.1.2016. Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 5 448 542 279 kappaletta. Osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa arviolta 8.1.2016 ja osakkeita vastaavat uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä arviolta 8.1.2016. Euronext Pariisi toimittaa  Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille arviolta 8.1.2016, ja uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset rekisteröidään aiempien Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin 7.1.2016.

AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 232-4 mukaisesti osakevaihtotarjouksia tullaan jatkamaan, ja Nokian hallitus on lisäksi päättänyt yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 644 321 000 uutta osaketta luovutettavaksi vastikkeena niistä Alcatel-Lucentin arvopapereista, jotka annetaan vaihdettavaksi osakevaihtotarjousten jatkettuna tarjousaikana osakevaihtotarjousten ehtojen mukaisesti. Uudet osakkeet maksetaan apporttina jatkettuna tarjousaikana vaihdettavaksi annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Vaihtosuhde sekä jatketun tarjousajan yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden ehdot (lukuunottamatta aikataulua) vastaavat osakevaihtotarjousten ensisijaista tarjousaikaa. Ranskan osakevaihtotarjouksen tarjousasiakirjaan sisältyvään indikatiiviseen aikatauluun perustuen jatkettu tarjousaika alkaisi arviolta 14.1.2016 ja päättyisi arviolta 3.2.2016 edellyttäen, että AMF julkaisee Ranskan osakevaihtotarjouksen jatkettuun tarjousaikaan liittyvän ilmoituksensa. Nokia vahvistaa ja julkistaa osakevaihtotarjousten jatketun tarjousajan yhteydessä annettavien uusien osakkeiden lopullisen lukumäärän jatketun tarjousajan tuloksen perusteella, jonka AMF julkistaa arviolta 8.2.2016.

Nokia arvioi, että jatketun tarjousajan yhteydessä annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.2.2016. Kyseiset osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Nokia arvioi, että jatketun tarjousajan yhteydessä annettavat uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa arviolta 15.2.2016 ja osakkeita vastaavat uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä arviolta 15.2.2016. Yksityiskohtaista tietoa yllä mainitun osakeannin ehdoista tulee olemaan saatavilla yhtiöiden yhdistymiseen liittyvällä verkkosivustolla osoitteessa: www.newconnectivity.com ennen jatketun tarjousajan alkamista.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "ennakoi", "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: uusien Nokian osakkeiden liikkeeseen lasku ja niihin liittyvät oikeudet, uusien osakkeiden merkintähinta, uusien Nokian osakkeiden rekisteröinti ja Nokian osakkeiden yhteismäärä rekisteröinnin jälkeen, uusien Nokian osakkeiden kaupankäynti ja jatkettu vaihtotarjous. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky noudattaa corporate governance -hallinointikoodia ja asiaankuuluvia säännöksiä sekä sovellettavia arvopaperilakeja tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa"), ostotarjousta koskevaa lausuntoa Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa, Rekisteröintinumero 333-206365 ("Rekisteröintiasiakirja"),  Schedule TO -asiakirjaa, tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse), jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.