Skip to main content

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.2.2016 klo 8.30

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Nokian julkisti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt Nokian vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän. Aikaisempien vuosien mukaisesti Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2016 koostuu seuraavista osakepalkkio-ohjelmista:

  • Nokian työntekijöille tietyissä maissa tarjottavasta osakesäästöohjelmasta, jonka puitteissa ohjelmaan oikeutetut työntekijät voivat ohjata osan palkastaan Nokian osakkeiden ostoon. 12 kuukauden sitouttamisjakson jälkeen Nokia antaa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan sitouttamisjakson lopussa;
  • Tulosperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa annettavien osakkeiden määrä riippuu itsenäisten suorituskriteerien saavuttamisesta;
  • Ehdollisesta osakepalkko-ohjelmasta, jota käytetään rajoitetusti ja poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa.

Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä
Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on edistää työntekijöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian strategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä kattaa myös Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä.

Nokia käyttää tulosperusteisia osakepalkkioita pääasiallisena pitkän aikavälin kannustinmuotona, minkä tarkoituksena on edistää Nokian arvonnousua ja elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä. Tarkoituksena on myös varmistaa osakepalkkion perustuminen toteutuneeseen tulokseen sekä Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen.

Ehdollisia osakepalkkioita myönnetään rajoitetusti tai poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa, ensisijaisesti Yhdysvalloissa, Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi.

Vuodesta 2014 lähtien optio-oikeudet eivät ole olleet osa Nokian osakepalkkiojärjestelmää. 

Osakesäästöohjelma
Osakesäästöohjelman perusteella Nokian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Työntekijällä on mahdollisuus sijoittaa ohjelmaan vuosittain vähintään 180 euroa ja enintään 1 200 euroa. Osakeostot tehdään markkinahintaan pääsääntöisesti kuukausittain, ennalta määrättyinä päivinä 12 kuukauden ajanjakson aikana. Lokakuussa 2017 Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan 31.7.2017, jolloin vuoden 2016 osakesäästöohjelman kausi päättyy. Työntekijöiden säästöjen arvioitu yhteenlaskettu enimmäismäärä vuonna 2016 alkavan ohjelman kaudella on noin 60 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 11 494 253 osaketta käyttäen Nokian osakkeen 5,22 euron päätöskurssia 8.2.2016. Tätä vastaava lisäosakkeiden määrä olisi noin 5 747 126 miljoonaa osaketta perustuen yhden lisäosakkeen antamiseen kahta ostettua osaketta kohden. Toivottaakseen Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä, tervetulleiksi ja merkitäkseen uuden Nokia-konsernin alkua, Nokia antaa lisäksi 20 ilmaista osaketta kaikille vuoden 2016 aikana ensimmäiset kolme kuukausittaista osakeostoa tehneille työntekijöille. 

Osakesäästöohjelma suunnitellaan tarjottavaksi Nokian työntekijöille noin 54 maassa vuonna 2016 alkavalla jaksolla. Säästökauden suunnitellaan alkavan heinäkuussa 2016 ja ensimmäisten osakeostojen vastaavasti elokuussa 2016. 

Tulosperusteiset osakepalkkiot
Nokian osakkeita annetaan vuoden 2016 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman perusteella sillä edellytyksellä, että ennalta määritellyt, itsenäiset suorituskriteerit on saavutettu suorituskauden aikana. Suorituskriteereinä ovat Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto (ei-IFRS) ja Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen osakekohtainen tulos (ei-IFRS, laimennettu).   

Vuoden 2016 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen suorituskausi (2016-2017), jota seuraa yhden vuoden sitouttamiskausi. Sitouttamiskauden jälkeen ohjelman perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on vähintään 25 prosenttia myönnetystä kokonaismäärästä ja tämän yli maksettava määrä riippuu taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kahden vuoden suorituskauden aikana. Vuoden 2016 ohjelman perusteella myönnettävät tulosperusteiset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 51 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen, mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso.

Ehdolliset osakepalkkiot
Vuoden 2016 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat kolmeen erään, joista jokainen muodostuu yhdestä kolmasosasta myönnetyn palkkion määrästä. Ensimmäisellä erällä on yhden vuoden sitouttamiskausi, toisella erällä kahden vuoden sitouttamiskausi ja kolmannella erällä kolmen vuoden sitouttamiskausi. Vuoden 2016 ohjelman perusteella myönnettävät ehdolliset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 1 350 000 Nokian osakkeen antamiseen.

Henkilöstö, jota 2016 osakepalkkiojärjestelmä koskee
Edellisen vuoden käytännön mukaisesti ylimmän johdon ja keskijohdon osakepalkkioinstrumentteina ovat ensisijaisesti tulosperusteiset osakepalkkiot.

Nokia on päättänyt rajoittaa ehdollisten osakepalkkioiden käyttöä. Kuitenkin vastataksemme Yhdysvaltain markkinakäytännön ja kilpailuympäristön erityisiin vaatimuksiin, ehdollisia osakepalkkioita voidaan käyttää rajoitetusti Yhdysvalloissa, yhdessä tulosperusteisten osakepalkkioiden kanssa.

Nokian työntekijöille suunnitellaan tarjottavan mahdollisuutta osallistua osakesäästöohjelmaan noin 54 maassa vuonna 2016 edellyttäen, että ohjelman mukaiselle tarjoukselle ei ole paikallisia ylivoimaisia oikeudellisia tai hallinnollisia esteitä.

Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä kattaa myös Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä.

Laimennusvaikutus
Nokia julkisti 10.2.2016 Alcatel-Lucentin liikkeellä oleviin arvopapereihin kohdistuneen jatketun tarjousajan lopullisen tuloksen. Edellyttäen, että uudet Nokian osakkeet, jotka annettiin vastikkeena niistä Alcatel-Lucentin arvopapereista, jotka tarjottiin vaihdettavaksi jatketun tarjousajan aikana, on rekisteröity ja siten sisältyvät Nokian osakkeiden kokonaislukumäärään, jo myönnettyjen Nokian osakepalkkioiden yhteenlaskettu laimennusvaikutus 12.2.2016 on enintään noin 0,86 prosenttia olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita. Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän lisävaikutus on enintään noin 1,04 prosenttia olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita ja että osakesäästöohjelman mukaiset lisäosakkeet tulisivat annettavaksi ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden säästöjen noin 60 miljoonan euron enimmäismäärän mukaisesti. Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä, ovat mukana vain vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän mukaisissa osakepalkkio-ohjelmissa.  

Nokian osakkeiden antaminen aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella
Vuoden 2014 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi 31.12.2015. Arvioituna ohjelman säännöissä asetettuihin itsenäisiin suoritustavoitteisiin nähden, Nokian tulos vuosina 2014 ja 2015 ylitti ohjelmassa asetetun vähimmästason. Osakkeet annetaan ohjelmaan osallistuneille työntekijöille sitouttamiskauden päättyessä 1.1.2017.

Vuonna 2016 selvitettävien vuosien 2012, 2013 ja 2015 ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien sekä vuoden 2013 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman mukaisten sitoumusten täyttämiseksi, Nokian hallitus on päättänyt antaa 1 657 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta maksutta suorituksena ohjelmiin osallistuville, jotka ovat kaikki Nokia-konsernin palveluksessa.  

Nokian osakkeiden antaminen Alcatel-Lucentin osakepalkkiojärjestelyihin osallistuville työntekijöille
Nokian ja Alcatel-Lucentin välisen 15.4.2015 päivätyn Memorandum of Understanding -sopimuksen, muutoksineen, mukaisesti Nokia on tehnyt likviditeettisopimuksia niiden Alcatel-Lucentin osakepalkkiojärjestelyihin osallistuvien työntekijöiden kanssa, jotka ovat päättäneet osallistua lividiteettiohjelmaan ja merkitä Alcatel-Lucentin osakepalkkio-ohjelmien nojalla saamillaan Alcatel-Lucentin osakkeilla Nokian osakkeita tietyissä tilanteissa.

Jotta Nokia täyttäisi kyseisten sopimusten mukaiset velvoitteensa, Nokian hallitus on 2.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt antaa vuoden 2016 aikana enintään 400 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta niitä apporttina annettavia Alcatel-Lucentin osakkeita vastaan, jotka vaihdetaan Nokian osakkeiksi. Tällaisissa vaihdoissa sovelletaan samaa vaihtosuhdetta kuin Nokian julkisessa osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopapereista kuitenkin siten, että tietyt sopeutukset ovat mahdollisia tietyissä Nokian tai Alcatel-Lucentin rahoitustapahtumissa.   

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa. 

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "suunnittelee", "aikoo", "saattaa", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: osakesäästöohjelmaan oikeutetut työntekijät, osakesäästöohjelman taloudelliset ehdot, mukaan lukein hankintahinta, yhteenlaskettu enimmäismäärä, Nokian suunnittelema osakkeen antaminen hankittuja osakkeita vastaan sekä muut kannustimet, osakesäästöohjelmaan liittyvä aikataulu, tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman ehdot, osakesäästöohjelman laimennusvaikutus osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä, Nokian erinäisten osakesäästöohjelmien selvitykseen liittyvät yksityiskohdat sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä Alcatel-Lucentin työntekijöiden osakekompensaatiojärjestelyistä johtuen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: osakepalkkiojärjestelmään osallistuvien työntekijöiden määrä, Nokian osakkeen hinta, maailmantalouden kehitys, internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetti, teollisuudenalan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden eriytyminen ja yhdentyminen, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset, transaktion aiheuttamat häiriöt, jotka voivat vaikeuttaa suhteiden ylläpitoa asiakkaisiin, työntekijöihin ja toimittajiin, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.