Skip to main content

Nokia suuntaa osakeannin Alcatel-Lucentin talletusyhteisölle ja saa vastikkeena Alcatel-Lucentin osakkeita

Nokia Oyj
Pörssitiedote
17.03.2016 klo 8.00

Nokia suuntaa osakeannin Alcatel-Lucentin talletusyhteisölle ja saa vastikkeena Alcatel-Lucentin osakkeita

Nokian hallitus on 2.12.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt antaa enintään 72 842 811 uutta osaketta ("Osakkeet", yksittäin "Osake") osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeet annetaan JPMorgan Chase Bank, N.A.:lle ("Talletusyhteisö"), joka toimii  Alcatel-Lucentin American depositary receipt -osaketalletustodistuksia ("ADR") koskevassa ohjelmassa talletusyhteisönä. Talletusyhteisö maksaa Osakkeiden merkintähinnan antamalla apporttivastikkeena Alcatel-Lucentin osakkeita.

Nokian Osakkeet annetaan Talletusyhteisölle vastikkeeksi Alcatel-Lucentin osakkeista, jotka Nokia aikoo hankkia Talletusyhteisöltä 16.3.2016 päivätyn Nokian ja Talletusyhteisön välisen sopimuksen ("Sopimus") mukaisesti Nokian omistusosuuden kasvattamiseksi Alcatel-Lucentissa. Sopimuksen mukaan Nokia hankkisi Talletusyhteisöltä kaikki sellaiset Alcatel-Lucentin osakkeet, jotka vastaavat ADR-ohjelman päättymisen jälkeen jäljellä olevia ADR-osaketalletustodistuksia. ADR-ohjelman odotetaan päättyvän 25.4.2016.

Alcatel-Lucentin osakkeet hankitaan samalla vaihtosuhteella, jota tarjottiin Nokian äskettäin Ranskassa ja Yhdysvalloissa toteuttamissa julkisissa osakevaihtotarjouksissa Alcatel-Lucentin arvopapereista, eli 0,5500 Nokian Osaketta jokaista Alcatel-Lucentin osaketta kohden. Tällä hetkellä ADR-ohjelmassa on Nokian omistamat ADR-osaketalletustodistukset pois lukien 127 930 767 Alcatel-Lucentin osaketta, mikä tämän päivän tietojen perusteella vastaa noin 3,6 %:a Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja noin 3,6 %:a äänistä. Tämä määrä vastaisi 70 361 922 Nokian Osakkeen antamista ja saattaa edelleen vähentyä 25.4.2016 mennessä mahdollisesti tapahtuvien ADR-osaketalletusten peruutusten seurauksena.

Alcatel-Lucentin osakkeiden hankinnan toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen ehtojen täyttymiselle tai niistä luopumiselle, mukaan lukien Alcatel-Lucentin ADR-ohjelman käynnissä olevan peruutusjakson päättyminen, Sopimuksessa annettujen vakuutusten paikkansapitävyys, sitoumusten noudattaminen ja transaktioon liittyvien laista johtuvien esteiden puuttuminen.

Osakkeiden hankinnan selvityksen odotetaan tapahtuvan toukokuun 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Järjestelyn yhteydessä annettavien Nokian Osakkeiden lopullinen määrä julkistetaan selvityksen yhteydessä.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odotettu", "tulee tekemään", "saattaa", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa ne lausumat, jotka liittyvät odotettuun Alcatel-Lucentin osakkeiden hankinnan selvitykseen, mukaan lukien sen ajoitus ja niiden Alcatel-Lucentin osakkeiden lukumäärä, jotka Nokia tulisi hankkimaan. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: ADR-osaketalletusten peruutusten määrä, mitkä tahansa laista johtuvat transaktion esteet, osapuolten Sopimuksen ehtojen noudattaminen, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät osion Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmissä vuosittaisissa raportoinneissa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.