Skip to main content

Nokia jatkaa muutosohjelmaansa pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi

Maailmanlaajuisen muutosohjelman tavoite on noin 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttaminen operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana liittyen Alcatel-Lucent-yrityskauppaan

Nokia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut arviolta 1300 työpaikan vähentämisestä Suomessa; tavoitteena on toteuttaa uusi Bridge-tukiohjelma henkilöstön edustajien kanssa sovittavalla tavalla

6.4.2016

Espoo - Nokian ja Alcatel-Lucentin kauppa saatettiin loppuun tammikuussa 2016, ja sen seurauksena Nokia on aloittanut maailmanlaajuisen muutosohjelman. Ohjelman tavoitteena on virtaviivaistaa organisaatiota ja järjestellä toimintoja uudelleen useissa maissa ja vähentää henkilöstöä synergiatavoitteiden mukaisesti pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti Nokia tavoittelee Alcatel-Lucent-kauppaan liittyen 900 miljoonan euron synergiaetuja operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana. Lisäksi yhtiö sopeuttaa toimintaansa vastatakseen haastavaan markkinatilanteeseen ja kohdentaakseen tutkimus- ja kehitysresurssejaan tulevaisuuden teknologioihin kuten 5G, pilviteknologia ja esineiden internet. Nokia odottaa saavuttavansa tarvittavat kustannussäästöt sopeuttamalla tuote- ja palveluvalikoimaansa ja kiinteistöjen määrää, poistamalla toimintojen ja tehtävien päällekkäisyyksiä sekä lisäämällä tehokkuutta tutkimus- ja kehitystyössä, palveluissa, hankinnoissa, toimitusketjussa, tuotannossa ja tukitoiminnoissa.

Nämä suunnitelmat toteutetaan maittain maakohtaisten aikataulujen ja prosessien mukaisesti.

Nokia on tänään kutsunut henkilöstönsä edustajat Suomessa yhteistoimintaneuvotteluihin koskien suunnitelmaa vähentää arviolta 1300 työpaikkaa Suomessa. Suunnitelmat koskevat kaikkia Nokian verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmiä ja tukitoimintoja, ja kohdistuvat Suomen kaikkiin toimipaikkoihin.

Osana neuvotteluja Nokia aikoo ehdottaa uutta Bridge-tukiohjelmaa. Ohjelma olisi samankaltainen kuin matkapuhelinliiketoiminnassa vuosina 2011-2013 onnistuneesti käytetty tukiohjelma. Bridge-tukiohjelma koostuu useista osista, ja sen tarkoituksena on löytää sopiva tukimuoto jokaiselle henkilölle, jota muutosohjelma koskettaa. Tukitoimia ovat mm. uuden työn löytäminen Nokian sisältä tai yhtiön ulkopuolelta, uuden oppiminen sekä uusien mahdollisuuksien, kuten yrittäjyyden aloittaminen.

Mahdollisista vähennyksistä noin puolet arvioidaan kohdistuvan Espooseen, noin neljäsosa Ouluun ja noin neljäsosa Tampereelle.

Nokialla on Suomessa pitkälle historiaan ulottuvat juuret. Yhtiö on 150-vuotisen taipaleensa aikana muuntunut ja uudistunut monta kertaa. Suomella on jatkossakin keskeinen rooli Nokian tuotekehityksessä ja innovaatioissa, ja se on yksi Nokian suurimmista toimintamaista, ja siellä sijaitsevat jatkossakin tietyt strategiset toiminnot erityisesti verkkoliiketoimintoihin liittyen. Pääkonttoritoiminnot keskitetään Espooseen, ja Nokia tekee verkkoihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä kaikissa kolmessa toimipaikassaan Suomessa. Espoo keskittyy jatkossa yleisesti mobiiliverkkojen ja pilvipalvelutuotteiden kehittämiseen ja erityisesti edistyneiden radio- ja mobiiliverkkoteknologioiden tutkimukseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta Oulussa keskittyy tukiasematuotteiden ja -ohjelmistojen kehittämiseen, mukaan lukien 5G, ja mikropiirikehitykseen. Oulussa on lisäksi uusien tuotteiden tuotantoon siirtoon erikoistunut tehdas. Tampere erikoistuu verkkojen ja pilvipalveluiden hallintaan sekä mikropiirikehitykseen. Lisäksi Nokia Technologies -liiketoiminta on edelleen vahvasti läsnä Suomessa. Suomi pysyy Nokian tärkeänä korkean teknologian kehittämiskeskuksena ja tarjoaa jatkossakin korkean tason osaamista edellyttävää työtä.

Keskittyminen yhä vahvemmin edellä mainituille alueille edellyttää, että Nokia panostaa nykyistä vähemmän sellaisiin toimintoihin ja teknologioihin, joiden osuus liiketoiminnasta on pienenemässä tai joita ei nähdä tulevaisuudessa Nokian liiketoiminnan kannalta keskeisinä. Osana tätä muutosta Nokia suunnittelee keskittävänsä toimintoja isommiksi kokonaisuuksiksi ja siirtävänsä tiettyjä toimintoja sellaisiin toimipaikkoihin, joissa vastaavaa työtä tehdään kilpailukykyisellä kustannustasolla. 

Tommi Uitto, Nokian Suomen maajohtaja sanoi: "Suomi on nyt ja jatkossakin yksi Nokian keskeisimmistä maista ja Suomessa on Nokian pääkonttori. Meidän on kuitenkin virtaviivaistettava toimintojamme varmistaaksemme, että vastaamme nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeisiin ja kykenemme investoimaan tulevaisuutta muokkaaviin teknologioihin. Niin raskaita kuin nyt esitetyt muutokset ovatkin, ovat toisaalta myös Suomea koskevat odotukset korkealla. Nokian pääkonttori on Espoossa ja meillä on Suomessa kolme tärkeää tutkimus- ja kehityskeskusta; Espoo, Oulu ja Tampere. Toivommekin, että nyt julkistamamme toimet mahdollistavat ajan mittaan kasvun Suomessa". Hän myös lisäsi: "Nokia on sitoutunut tukemaan irtisanottavaksi joutuvia henkilöitä ja haluamme tarjota heille tukea Bridge-tukiohjelman kautta sekä muutoin taloudellisesti."

Suomen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 13.4.2016.
  
Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna
15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, työpaikkojen vähentämiseen ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; H) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja I) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.Tällaiset lausumat perustuvat johtomme parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka heillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 4) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä samalla kun vähennämme työpaikkoja; 6) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 7) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 8) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 9) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 10) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 11) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 12) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.