Skip to main content

Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.4.2016 klo 13.05

Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.6.2016, ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

  • Ehdotus maksaa osinkoa 0,16 euroa osakkeelta vuodelta 2015 ja ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta;
  • Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi;
  • Ehdotus hallituksen palkkioiden korottamiseksi;
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta;
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista; ja
  • Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajan palkkioksi.

Osinkoehdotus

Kuten aiemmin julkistettu, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että 29.10.2015 julkistetun pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti maksetaan ylimääräisenä osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä New Yorkin pörssissä on 16.6.2016 ja Nasdaq Helsingissä ja Euronext Parisissa 17.6.2016. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.6.2016 ja kokonaisosingon arvioitu maksupäivä on 5.7.2016.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Jouko Karvinen ja Simon Jiang ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9), ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan Nokian hallitukseen uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Louis R. Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Carla Smits-Nusteling, joka on KPN:n entinen talousjohtaja sekä toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja sijoittaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 16.6.2016 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Ehdotus hallituksen palkkioiden korottamiseksi

Määritellessään ehdotettavia hallituspalkkioita hallituksen nimitysvaliokunnan tavoitteena on mahdollistaa Nokian kyky kilpailla huippuluokan hallitusosaamisesta osakkeenomistajien arvonmuodostuksen maksimoimiseksi. Siksi valiokunnan toimintatapana on ottaa huomioon ja verrata hallituksen palkkiotasoja ja -kriteerejä sellaisissa globaaleissa vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan, maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavat Nokiaa. Alcatel Lucentin kanssa toteutetun yhdistymisen seurauksena Nokian rooli Pohjois-Amerikassa on vahvistunut merkittävästi, mikä korostaa tarvetta varmistaa, että yhtiö kykenee rekrytoimaan parhaita hallituksen jäseniä alueelta. Hallitusten jäsenten palkitsemistilastojen mukaan Nokian nykyiset palkkiot eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna palkkiotasoihin, joita pohjoisamerikkalaiset yhtiöt maksavat. Alla ehdotettujen palkkioiden korotusten ei ole tarkoitus nostaa hallituksen palkkioita Pohjois-Amerikan tasolle, vaan niiden on tarkoitus osittain tasoittaa eroa nykyisen palkkiotason ja pohjoisamerikkalaisten palkkiotason välillä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraaviin määriin: hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa, muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona lisäksi 30 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona lisäksi 15 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei ehdoteta korotettavaksi. Valiokunta ehdottaa myös, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu matkustukseen hallituksen jäsenen kotipaikan ja hallituksen tai valiokunnan kokouspaikan välillä. Kokouspalkkiota maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti: 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Yhdessä, vuosi- ja kokouspalkkiot osittain tasoittaisivat kilpailukykyeroa Nokian hallituspalkkiotason ja verrattavien pohjoisamerikkalaisten palkkiotasojen välillä.

Valiokunta ehdottaa edelleen yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin joko markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen saakka osakemäärä, joka vastaa heidän kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana hallituspalkkioina saamiensa Nokian osakkeiden lukumäärää (vastaanotettu nettomäärä sen jälkeen, kun osakemäärästä on vähennetty ne osakkeet, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Ehdotettu kokouspalkkio maksettaisiin rahana.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 575 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan tai vaihtoehtoisesti kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Vuonna 2015 julkistetun pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti hallitus aikoo hankkia yhtiön osakkeita kaksivuotisella 1,5 miljardin euron osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 1 150 miljoonan osakkeen antamisesta valtuutuksen voimassaoloaikana osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.  Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa valtuutusta käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päätä ylimääräisen yhtiöko-kouksen 2.12.2015 hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

Ehdotukset tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan tulevat saataville Nokian internetsivuille osoitteeseen www.nokia.com/yhtiokokous.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, hallituksessamme ja muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, osingonmaksuja ja maksujen ajankohtaa, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme optimoida pääomarakenteemme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen tai muutoin parantaa sitä; 3) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän ja ajoituksen epävarmuus, mukaan lukien ehdotettua 0,16 euron osinkoa osakkeelta vuodelta 2015 ja ylimääräistä 0,10 euron osinkoa osakkeelta; 4) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.