Skip to main content

Nokia odottaa ylittävänsä 95 %:n omistusrajat Alcatel-Lucentissa ja aikoo tehdä jäljellä olevista Alcatel-Lucentin arvopapereista ostotarjouksen rahavastikkeella sekä toteuttaa lunastusmenettelyn

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.6.2016 klo 08.00

Nokia odottaa ylittävänsä 95 %:n omistusrajat Alcatel-Lucentissa ja aikoo tehdä jäljellä olevista Alcatel-Lucentin arvopapereista ostotarjouksen rahavastikkeella sekä toteuttaa lunastusmenettelyn

Nokia ilmoitti tänään, että se on sopinut ostavansa 24 392 270 Alcatel-Lucentin osaketta, 9 614 661 kappaletta Alcatel-Lucentin 30.1.2019 erääntyvää vaihtovelkakirjalainaa ("2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina") ja 2 290 001 kappaletta Alcatel-Lucentin 30.1.2020 erääntyvää vaihtovelkakirjalainaa ("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat"). OCEANE-vaihtovelkakirjalainat ovat vaihdettavissa Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Nokia on sopinut hankkivansa osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat rahavastiketta vastaan yksityisissä transaktioissa maksaen yhteensä 85 372 945,00 euroa osakkeista (joka vastaa yksikköhintaa 3,50 euroa per osake) ja 53 667 125,61 euroa OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista (joka vastaa yksikköhintaa 4,51 euroa per 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina ja 4,50 euroa per 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina). Transaktioiden selvityksen arvioidaan tapahtuvan 17.6.2016.

Transaktioiden seurauksena Nokia tulee omistamaan 95,33 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja 95,26 % äänioikeuksista, mikä vastaa 95,16 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia aikoo tehdä Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ("AMF") AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisen hakemuksen vuoden 2016 kolmannen neljänneksen aikana jäljellä olevista Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista tehtävästä ostotarjouksesta rahavastikkeella, jota seuraa rahavastikkeella toteutettava lunastusmenettely ("Tarjous"). Tarjous on ehdollinen AMF:n tarkastukselle ja hyväksynnälle.

Soveltuvien sääntöjen mukaisesti Nokia määrittää Tarjouksessa maksettavan hinnan Alcatel-Lucentin vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon tuloksen julkistamisen, jonka odotetaan tapahtuvan 4.8.2016 sekä Nokian Tarjouksen yhteydessä nimittämän edustajapankin Société Généralen tekemän arvonmäärityksen jälkeen. Arvonmäärityksen odotetaan perustuvan useisiin tekijöihin heijastaen muun muassa Alcatel-Lucentin uusinta liiketoimintasuunnitelmaa ja hintoja 3,50 euroa per osake, 4,51 euroa per 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina ja 4,50 euroa per 2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina, jotka Nokia on maksanut rahavastikkeilla toteutetuissa Alcatel-Lucentin arvopapereiden hankinnoissa.  Tarjouksessa maksettava hinta on myös ehdollinen arviolle, jonka tekee Alcatel-Lucentin hallituksen AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 261-1 mukaisesti nimittämä riippumaton asiantuntija. Riippumattoman asiantuntijan odotetaan antavan myös fairness opinion -lausunnon koskien ehdotettua Tarjouksessa maksettavaa hintaa. 

Tarjouksessa maksettavasta tarkasta hinnasta tiedotetaan aikanaan pörssitiedotteella.  

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "aikoa", "tulee tekemään", "odottaa" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu Tarjouksen AMF:lle hyväksyttäväksi jättäminen ja ajankohta, prosessi, jonka mukaan Tarjouksessa maksettava hinta määritellään, arvonmäärityksen tekemisessä käytettävä menetelmä sekä Alcatel-Lucentin riippumattoman asiantuntijan suorittama arvio Tarjouksessa maksettavasta hinnasta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Alcatel-Lucentin liiketoimintasuunnitelman sisältö; Alcatel-Lucentin toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tulos; AMF:n suorittama Tarjouksen tarkastus; Alcatel-Lucentin riippumattoman asiantuntijan arvio Tarjouksessa maksettavasta hinnasta, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Tarjousasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät -osio, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkistamaan aiottuun kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja  eikä  myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa  Schedule TO:ssa tai Form CB:ssä tai SEC:lle jätettävän Schedule 14D-9:n mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, tai Nokian ja Alcatelin yhteistä tarjousasiakirjaa (project de note d'information conjointe), joka jätetään AMF:lle (mukaan lukien  letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat")). Ehdotettu ostotarjous ja sitä seuraava lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN EHDOTETTUA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (project de note d'information conjointe), joka sisältää yksityiskohtaista tietoa ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta lunastusmenettelystä, tulee olemaan saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla, kun hakemus on jätetty.