Skip to main content

Nokia ja Samsung laajentavat patenttien ristiinlisensointisopimustaan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
13.7.2016 klo 8.00

Nokia ja Samsung laajentavat patenttien ristiinlisensointisopimustaan

Nokia ja Samsung ovat päässeet sopimukseen patenttien ristiinlisensointisopimuksensa laajentamisesta kattamaan molempien yhtiöiden tiettyjä uusia patenttiportfolioita. Nyt julkistettu sopimus laajentaa yhtiöiden sopimusta, jota koskevasta välimiesmenettelyn ratkaisusta tiedotettiin 1.2.2016.

Tänään julkistettu sopimus antaa molemmille yhtiöille laajemman oikeuden toistensa patentoituihin teknologioihin, ja se vahvistaa entisestään Nokian johtajuutta teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nokia arvioi sopimuksella olevan positiivinen vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Tämän laajennetun sopimuksen seurauksena Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan vuositasolla kasvavan noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä.

"Nokia Technologiesin, Nokia Networksin ja Alcatel-Lucentin aineettomien oikeuksien portfolioiden kautta Nokialla on omistuksessaan runsaasti teknologioita, jotka ovat merkityksellisiä mobiililaitteissa ja muilla aloilla", sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi Haidamus. "Olemme innoissamme uudesta laajennetusta portfoliomme vahvuuden osoittavasta sopimuksesta Samsungin kanssa, ja jatkamme uusien lisentointimahdollisuuksien hyödyntämistä eri teollisuudenaloilla."


Nokia Technologies

Nokia Technologies (TECH) on Nokian teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä liiketoimintayksikkö. TECH perustettiin vuonna 2014 keskittymään patenttilisensointiin sekä teknologian tutkimukseen ja kehitykseen, sillä näissä TECHillä on alan parhaat valmiudet. Keskittymällä digitaaliseen terveyteen, digitaaliseen mediaan sekä brändin ja patenttien lisensointiin TECH laajentaa jatkuvasti muuttuvan teknologian inhimillisiä mahdollisuuksia. Nokia Technologies julkisti vuonna 2015 maailman ensimmäisen virtuaalitodellisuuskamera OZOn, joka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; D) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö-, kumppanuus- ja lisensointisopimuksia ja järjestelyjä sekä odotettu asiakaskuntamme; E) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 3) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 4) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 6) patenttien ristiinlisensointisopimuksen vaikutus Nokia Technologiesin taloudelliseen tulokseen, Nokian aineettomien oikeuksien portolioihin, Nokia Technologiesin tulevaan suorituskykyyn ja Nokia ja Samsungin väliseen tulevaan vuorovaikutukseen; 7) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 8) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 9) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 10) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.