Skip to main content

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyi Nokian ehdotetun julkisen ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn koskien niitä Alcatel-Lucentin arvopapereita, joita Nokia ei vielä omista


Nokia Oyj
Pörssitiedote
20.9.2016 klo 17.00 
 
Ranskan arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyi Nokian ehdotetun julkisen ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn koskien niitä Alcatel-Lucentin arvopapereita, joita Nokia ei vielä omista
 
Nokia julkisti tänään, että Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova Autorité des marchés financiers -viranomainen ("AMF") on hyväksynyt Nokian ehdotetun julkisen ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn, jossa Nokia hankkii rahavastiketta vastaan ne jäljellä olevat Alcatel-Lucentin arvopaperit, joita se ei vielä omista. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nokia ehdottaa hankkivansa julkisessa, rahavastikkeella toteutettavassa ostotarjouksessa ne Alcatel-Lucentin jäljellä olevat osakkeet ("Osakkeet"), 30.1.2019 erääntyvät vaihtovelkakirjalainat ("2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina") sekä 30.1.2020 erääntyvät vaihtovelkakirjalainat ("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat"), joita se ei vielä omista ("Julkinen Ostotarjous"). OCEANE-vaihtovelkakirjalainat ovat vaihdettavissa Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Julkista Ostotarjousta seuraa rahavastikkeella toteutettava lunastusmenettely koskien niitä Osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja, joita ei tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen ("Lunastusmenettely", ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous") AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisesti.
 
Julkisessa Ostotarjouksessa Nokia tarjoaa 3,50 euron vastikkeen jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta, 4,51 euron vastikkeen jokaisesta OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainasta ja 4,50 euron vastikkeen jokaisesta OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainasta. Lunastusmenettelyssä ne osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat, joita ei tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen, siirretään Nokialle vastaavia vastikkeita vastaan, ilman kuluja, kuin yllä mainitut Julkisessa Ostotarjouksessa maksetut vastikkeet.
   
Tarjous tullaan tekemään yksinomaan Ranskassa sekä Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen ostotarjoussääntöjä koskevan Rule 14d-1(c) -säännön tarjoaman poikkeuksen mukaisesti sekä soveltuvin osin Yhdysvaltain vuoden 1934 Securities Exchange Act -arvopaperimarkkinalain Rule 13e-4(h)(8) -säännön mukaisesti. Ranskan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella rekisteröityjen Alcatel-Lucentin Osakkeiden ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijat eivät voi osallistua Julkiseen Ostotarjoukseen ellei näitä haltijoita koskeva paikallinen lainsäädäntö näin salli.
 
Nokia arvioi Julkisen Ostotarjouksen alkavan 22.9.2016 ja päättyvän 5.10.2016. Lunastusmenettely toteutetaan Julkisen Ostotarjouksen päättymispäivän jälkeisenä kaupankäyntipäivänä, minkä arvioidaan olevan 6.10.2016. Nämä päivämäärät ovat viitteellisiä, ja AMF:n odotetaan vahvistavan Tarjouksen lopullinen aikataulu 21.9.2016 Nokian ja Alcatel-Lucentin kunkin jätettyä AMF:lle "other information" -asiakirjansa liittyen erityisesti yhtiöiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin ominaisuuksiin.
 
Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (project de note d'information conjointe) on saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
 
 
Lisätietoja sijoittajille: 
Nokia 
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
 
 
Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com
 
Transaktiosivusto 
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com
 
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA
 
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
 
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluu lausunnot koskien: odotettu Nokian ja Alcatel-Lucentin jättämät "other information" -asiakirjat liittyen erityisesti yhtiöiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin ominaisuuksiin, odotettu Tarjouksen aikataulun julkistaminen AMF:n toimesta, Julkisen Ostotarjouksen odotetut alkamis- ja päättymispäivät sekä Lunastusmenettelyn toteutumisajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta sekä muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.
 
Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
 
TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
 
Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jolle AMF antoi luvan No. 16-438 ja hyväksyi 20.9.2016 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.
 
SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.
 
Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.
 
Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).
 
Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe), joka sai AMF:ltä luvan No. 16-438 ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta Lunastusmenettelystä, on saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.