Skip to main content

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevalle julkiselle ostotarjoukselle on julkistettu uusi päättymispäivä; lunastusmenettelyn arvioidaan toteutuvan 2.11.2016

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.10.2016 klo 17.25

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevalle julkiselle ostotarjoukselle on julkistettu uusi päättymispäivä; lunastusmenettelyn arvioidaan toteutuvan 2.11.2016

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (Autorité des marchés financiers, "AMF") ilmoitti tänään, että se on julkistanut jatketun aikataulun Nokian julkiselle ostotarjoukselle ("Julkinen ostotarjous") ja sitä seuraavalle lunastusmenettelylle ("Lunastusmenettely" ja yhdessä Julkisen ostotarjouksen kanssa "Tarjous") kaikkien Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopapereiden hankkimiseksi.

Julkisen ostotarjouksen voimassaoloaika päättyy täten 31.10.2016 ja lunastusmenettely toteutetaan 2.11.2016 AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisesti.

Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen 30.9.2016 jätetyn kanteen, joka pyrki kumoamaan AMF:n Nokian julkista ostotarjousta koskevan 20.9.2016 päivätyn hyväksymispäätöksen, käsittely on edelleen kesken ja muutoksenhakutuomioistuimen odotetaan julkistavan sitä koskeva päätös vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia uskoo, että Tarjous on kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukainen ja kanne on siten perusteeton.

Jatketun aikataulun mukaisesti Nokia on Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen saakka erityisesti sitoutunut varotoimenpiteenä tallettamaan suljetulle tilille i) summan, joka vastaa tarjoushinnan ja kantajien vaatiman hinnan erotusta kerrottuna niiden Alcatel-Lucentin arvopaperien lukumäärällä, jotka olivat Julkisen ostotarjouksen kohteena sekä ii) ne arvopaperit, jotka on hankittu ja jotka tullaan hankkimaan Tarjouksen yhteydessä. Nokia on lisäksi sitoutunut säilyttämään Alcatel-Lucent S.A.:n erillisenä yksikkönä. Jos Pariisin muutoksenhakutuomioistuin kumoaisi AMF:n hyväksynnän tai muuttaisi sitä, Nokia on erityisesti sitoutunut i) palauttamaan Tarjouksen myötä hankkimansa Alcatel-Lucentin arvopaperit niille arvopaperien haltijoille, jotka sitä pyytäisivät, ii) jättämään Ranskan lakien ja säännösten sekä Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen päätöksen mukaisesti muutetun julkista ostotarjousta ja sitä seuraavaa lunastusmenettelyä koskevan asiakirjan, ja iii) maksamaan alkuperäisen ja muutetun tarjoushinnan välisen erotuksen tapauskohtaisesti kaikille niille arvopaperien haltijoille, joilta Nokia hankki Tarjouksen yhteydessä arvopapereita.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe) ja Nokian ja Alcatel-Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen) ja Alcatel-Lucentin (www5.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja esineitä. Näiden teknologioiden merkitys elämässämme kasvaa, kun maailma ympärillämme verkottuu. Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyvyn avulla Nokia on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa teknologioita verkottuneen maailman tarpeisiin.

Nokia toimittaa huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita kaikenlaisiin verkkoihin. Tämän myötä Nokia on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä mahdollisuuksien hyödyntämisessä 5G-teknologian, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin alueilla. www.nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", "tulee tekemään", "uskoo" ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluvat lausunnot koskien: Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen jätettyä muutoksenhakuvaatimusta koskien AMF:n hyväksymispäätöstä, Tarjouksen odotettu aikataulu, mukaan lukien Lunastusmenettelyn odotettu toteutumisajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa käytävän prosessin lopputulema sekä muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään SEC:lle joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe), jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin "other information" asiakirjat liittyen erityisesti näiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin erityispiirteisiin, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.