Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
27.10.2016 klo 8.00

Vakaa taloudellinen ja toiminnallinen tulos läpi yhtiön


Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistamasta vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa (raportoitu 5,9 miljardia euroa). Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä yhdistetyn yhtiön vertailukelpoinen ei-IFRS-liikevaihto olisi ollut 6,4 miljardia euroa (ainoastaan Nokian raportoitu liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa).
 • Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (raportoitu -0,02 euroa).

       
Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 12 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Langattoman infrastruktuurin markkinasta antamiemme näkymien mukaisesti Ultra Broadband Networks -segmenttiin kuuluvan Mobile Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli heikko, ja se vastasi noin 80 %:a Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon yleisestä laskusta. IP Networks and Applications -segmentti vaikutti lisäksi liikevaihdon laskuun. Ultra Broadband Networks -segmenttiin kuuluvan Fixed Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu tasoitti tätä osin.
 • Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä bruttokateprosentti oli vahva 37,2 % ja liikevoittoprosentti oli 8,1 % vahvana jatkuneen operatiivisen toiminnan sekä kulujen hallinnan tukemana. 

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 109 % ja liikevoitto kasvoi 168 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman kertaluonteisten lisenssitulojen vaikutusta Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto olisivat kasvaneet noin 50 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti patenttilisenssitulojen kasvusta sekä vähemmässä määrin Withings-kaupan seurauksena kasvaneesta liikevaihdosta.

       

Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut

 • Liikevaihto kasvoi 41 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Alcatel Submarine Networks -yksikön erityisen vahvan kasvun myötä.

       

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun ei-IFRS-luvut.
Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,2
    Yhdis-tetyn yhtiön historia-
tiedot 2


 

Muutos
7-9/
2016
vs.
7-9/
2015
  Muutos
7-9/
2016
vs.
4-6/
2016
  Yhdis-tetyn yhtiön historia-
tiedot2


Muutos
1-9/
2016
vs.
1-9/
2015
 

Milj. EUR
7-9/
2016
7-9/
2015
4-6/
2016
1-9/
2016
1-9/
2015
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten
vaikutusta
(ei-IFRS)
    -6 %   4 %     -8 %
Liikevaihto
(ei-IFRS)
5 950 6 395 -7 % 5 676 5 % 17 230 18 887 -9 %
  Nokian
verkkoliiketoiminta
5 322 6 020 -12 % 5 228 2 % 15 730 17 578 -11 %
Ultra Broadband
Networks
3 903 4 469 -13 % 3 807 3 % 11 438 12 999 -12 %
IP Networks and Applications 1 419 1 552 -9 % 1 421 0 % 4 292 4 579 -6 %
  Nokia Technologies 353 169 109 % 194 82 % 745 661 13 %
  Konsernin yhteiset
toiminnot ja Muut
298 211 41 % 271 10 % 805 668 21 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 365 2 410 -2 % 2 202 7 % 6 771 7 170 -6 %
Bruttokateprosentti
(ei-IFRS)
39,7 % 37,7 % 200pp 38,8 % 90pp 39,3 % 38,0 % 130pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 556 682 -18 % 332 67 % 1 233 1 607 -23 %
  Nokian
verkkoliiketoiminta
432 678 -36 % 312 38 % 1 081 1 399 -23 %
Ultra Broadband
Networks
326 478 -32 % 228 43 % 788 954 -17 %
IP Networks and Applications 106 200 -47 % 84 26 % 293 445 -34 %
  Nokia Technologies 225 84 168 % 89 153 % 420 381 10 %
  Konsernin yhteiset
toiminnot ja Muut
-101 -80   -68   -268 -173  
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
9,3 % 10,7 % -140pp 5,8 % 350pp 7,2 % 8,5 % -130ppVuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun raportoidut luvut, ellei toisin mainittu.
Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,3
    Ainoas-taan
Nokia historia-
tiedot3
          Ainoas-taan
Nokia historia-
tiedot3
 
Milj. EUR (paitsi osakekohtainen
tulos, EUR)
7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos
7-9/
2016
vs.
7-9/
2015
4-6/
2016
Muutos
7-9/
2016
vs.
4-6/
2016
1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos
1-9/
2016
vs.
1-9/
2015
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    95 %   5 %     91 %
Liikevaihto 5 890 3 036 94 % 5 583 5 % 16 972 8 890 91 %
  Nokian
verkkoliiketoiminta
5 322 2 877 85 % 5 228 2 % 15 730 8 277 90 %
Ultra Broadband
Networks
3 903 2 548 53 % 3 807 3 % 11 438 7 343 56 %
IP Networks and Applications 1 419 329 331 % 1 421 0 % 4 292 934 360 %
  Nokia Technologies 353 163 117 % 194 82 % 745 624 19 %
  Konsernin yhteiset
toiminnot ja Muut
298 0   271 10 % 805 0  
  Ei-IFRS-oikaisut -60 0   -93   -258 0  
Bruttokate 2 216 1 316 68 % 2 028 9 % 5 798 3 843 51 %
Bruttokateprosentti 37,6 % 43,3 % -570
pp
36,3 % 130pp 34,2 % 43,2 % -900
pp
Liikevoitto 55 333 -83 % -760   -1 417 1 054  
  Nokian
verkkoliiketoiminta
432 412 5 % 312 38 % 1 081 854 27 %
Ultra Broadband
Networks
326 360 -9 % 228 43 % 788 805 -2 %
IP Networks and Applications 106 52 104 % 84 26 % 293 49 498 %
  Nokia Technologies 225 89 153 % 89 153 % 420 383 10 %
  Konsernin yhteiset
toiminnot ja Muut
-101 -23   -68   -268 -14  
  Ei-IFRS-oikaisut -501 -145 246 % -1 092 -54 % -2 650 -168 1477 %
Liikevoittoprosentti 0,9 % 11,0 % -1 010
pp
-13,6 % 1 450
pp
-8,3 % 11,9 % -2 020
pp
Tulos (ei-IFRS) 264 297 -11 % 171 54 % 574 816 -30 %
Tulos 4 -133 188   -726 -82 % -1 570 695  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,04 0,08 -50 % 0,03 33 % 0,11 0,21 -48 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu 4 -0,02 0,05   -0,12   -0,25 0,18  
Nettokassa ja muut
likvidit varat
5 539 4 120 34 % 7 077 -22 % 5 539 4 120 34 %
1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä kolmannen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän katsauksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 22.4.2016 julkaistusta Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen -pörssitiedotteesta. Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet-osiossa (liite 1).
2Yhdistetyn yhtiön historiatiedot vastaavat Nokian uutta Alcatel-Lucentin kanssa yhdistymisen jälkeistä toiminnallista ja taloudellista rakennetta, ja ne esitetään täydentävänä tietona kuten 22.4.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvattiin. Lisätietoa yhdistetyn yhtiön historiatiedoista esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet-osiossa (liite 1).
3Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.
4Raportoitu 1-9/2016 tulos ei ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistujen raportoitujen tulosten kanssa johtuen vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä tehdystä Alcatel-Lucentin hankintalaskelman päivityksestä, minkä seurauksena vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoitua verohyötyä on oikaistu. Katso lisätietoja tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen liitetiedosta 6, Hankitut liiketoiminnat.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevalle julkiselle ostotarjoukselle on julkistettu uusi päättymispäivä; lunastusmenettelyn arvioidaan toteutuvan 2.11.2016

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (Autorité des marchés financiers, "AMF") ilmoitti 4.10.2016, että Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen ("Tuomioistuin") on jätetty 30.9.2016 kanne, joka pyrkii kumoamaan AMF:n hyväksymispäätöksen koskien Nokian julkista ostotarjousta ("Julkinen Ostotarjous") ja sitä seuraavaa lunastusmenettelyä ("Lunastusmenettely" ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous") kaikkien Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopapereiden hankkimiseksi.

AMF julkaisi 25.10.2016 Tarjoukselle jatketun aikataulun, jonka mukaan Julkisen ostotarjouksen voimassaoloaika päättyy 31.10.2016 ja lunastusmenettely toteutetaan 2.11.2016. Jatketun aikataulun mukaisesti Nokia on varotoimenpiteenä sitoutunut tiettyihin toimenpiteisiin, jotka ovat voimassa Tuomioistuimen päätökseen saakka, ja jotka sitovat yhtiötä mikäli Tuomioistuin kumoaisi tai muuttaisi AMF:n hyväksymispäätöksen.

Tuomioistuimeen jätetyn kanteen käsittely on edelleen kesken, ja Tuomioistuimen odotetaan julkistavan sitä koskeva päätös vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia uskoo, että Tarjous on kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukainen ja kanne on siten perusteeton.

Nokia mukauttaa suunnitellun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa 1,0 miljardiin euroon käytettyään noin 560 miljoonaa euroa käteisvaroja Alcatel-Lucentin arvopapereiden hankintaan lunastusmenettelyyn vaaditun 95 %:n omistusrajan saavuttamiseksi

Nokia julkisti 29.10.2015 kokonaisarvoltaan 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman, johon sisältyi arvoltaan 1,5 miljardin euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma. Laskelmat koskien pääoman palautuksia osakkeenomistajille perustuivat sille oletukselle, että Nokia omistaisi kaikki jäljellä olevat Alcatel-Lucentin osakkeet, ja että kaikki Alcatel-Lucentin ja Nokian vaihtovelkakirjalainat oltaisiin vaihdettu.

Nokian tavoite oli saavuttaa lunastusmenettelyn mahdollistava 95 %:n omistusraja vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Alcatel-Lucentin arvopapereiden hankkimiseksi toteutetussa ensisijaisessa julkisessa ostovaihtotarjouksessa ja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopaperien hankkimiseksi toteutetussa jatketussa julkisessa osakevaihtotarjouksessa. Koska 95 %:n omistusrajaa ei saavutettu osakevaihtotarjouksissa, Nokia käytti osakkeidensa lisäksi noin 560 miljoonaa euroa käteisvaroja Alcatel-Lucentin arvopaperien hankintaan 95 %:n omistusrajan saavuttamiseksi. Jos Nokia olisi vaihtanut käteisvaroilla hankkimansa Alcatel-Lucentin arvopaperit Nokian osakkeisiin käyttäen 0,55:n vaihtosuhdetta Alcatel-Lucentin osakkeille tai 0,704:n vaihtosuhdetta Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainoille, Nokia olisi laskenut liikeeseen noin 87 miljoonaa osaketta enemmän. Kaiken kaikkiaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja Lunastusmenettelyyn odotettavasti käytettävät noin 630 miljoonan euron käteisvarat mukaan lukien Nokia arvioi käyttävänsä yhteensä 1,2 miljardia euroa käteisvaroja Alcatel-Lucentin arvopapereiden hankkimiseksi. Lisäksi Nokia arvioi nyt sen kaikkien osakkeiden kokonaismäärän olevan kaupan päätyttyä noin 5,8 miljardia kappaletta 6 miljardin osakkeen sijaan.

Nokia pitää lunastusmenettelyyn vaaditun 95 %:n omistusrajan saavuttamiseksi käyttämäänsä noin 560 miljoonaa euroa epäsuorina omien osakkeiden ostoina ja siten osana yhtiön 1,5 miljardin euron arvoista suunniteltua omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa. Näin ollen Nokia on jo käyttänyt pääomarakenteen optimointiohjelmansa puitteissa 560 miljoonaa euroa epäsuoriin omien osakkeiden ostoihin ja aikoo jatkaa omien osakkeiden takaisinostoja 1,0 miljardin euron arvosta. Omien osakkeiden ostot aloitetaan lunastusmenettelyn toteuduttua ja ne jatkuvat vuoden 2017 loppuun saakka.

Nokia ja China Huaxin jatkavat neuvotteluja yhdistääkseen Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön uudeksi yhteisyritykseksi

Nokia ja China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") jatkavat keskusteluja aiesopimuksen mukaisesti Nokian Kiinan tietoliikenneinfrastruktuuriliiketoiminnan ("Nokia Kiina") ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön yhdistämisestä uudeksi yhteisyritykseksi. Aikomus yhteisyrityksen muodostamisesta julkistettiin alun perin 28.8.2015.

Alkuperäisen arvion mukaan lopulliseen sopimukseen olisi päästy yhdeksän kuukauden sisällä siitä, kun Nokian suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa toteutui tammikuussa 2016. Neuvottelujen monimutkaisuudesta johtuen Nokia ja China Huaxin eivät ole päässeet sopimukseen yhteisyrityksen muodostamisen lopullisista ehdoista. Tästä johtuen Nokia ja China Huaxin jatkavat neuvotteluja Nokia Kiinan ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön yhdistämisestä samalla, kun ne jatkavat toimintaansa olemassa olevan väliaikaisen toimintasopimuksen mukaisesti.

EI-IFRS-TUNNUSLUVUT

Ei-IFRS-tunnuslukumme antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Näitä ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Tämän osavuosikatsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu Nokian tulosta koskien sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavien segmenttien muutoksista esitetään lisätietoa tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen liitetiedossa Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (liite 3).

Nokian vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tuloksen tarkastelussa vertailuluvut ovat vuoden 2015 kolmannelta ja vuoden 2016 toiselta neljännekseltä yhdistetyn yhtiön osalta, ellei toisin mainittu. Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan Nokian jatkuvien toimintojen tulosta ikään kuin uusi taloudellinen raportointirakenne olisi ollut käytössä koko vuonna 2015. Tietyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, ja niistä esitetään lisätietoa 22.4.2016 julkaistun Nokian pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa. Kyseiset oikaisut sisältävät myös kulu- ja menoerien uudelleenluokittelun niiden luonteen ja yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden tuloslaskelmarivien määritelmien muutosten perusteella, mikä vaikuttaa myös tässä osavuosikatsauksessa esitettäviin vuoden 2015 lukuihin.

Nokian vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tuloksen sekä tammi-syyskuun 2016 tuloksen tarkastelussa vertailuluvut ovat vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä ja tammi-syyskuulta 2015 ainoastaan Nokian historiatietoja, ellei toisin mainittu. Ainoastaan Nokian historiatiedot ovat uudelleenryhmitelty heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokia teki vakaan tuloksen kolmannella neljänneksellä. Tulokseen vaikutti erityisesti Nokia Technologies -liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi voimakkaasti kolmannella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna. Tämä johtui pitkälti kolmannella neljänneksellä julkistetun Samsungin kanssa tehdyn lisensointisopimuksen liikevaihdosta. Nokian tuloksessa näkyy myös Fixed Networks -liiketoimintaryhmän vahvana jatkunut kehitys neljänneksen aikana, jolloin sekä sen liikevaihto että kannattavuus kasvoivat vuodentakaisesta. 

Kerroimme elokuussa toisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä, että arvioimme sekä verkkoliiketoimintamme liikevaihdon että liikevoittoprosentin kasvavan hieman kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, ja saavutimme nämä molemmat tavoitteet. Olin erityisen tyytyväinen liikevoittoprosenttimme kehitykseen kolmannella neljänneksellä, mikä on osoitus koko organisaation vahvasta ja keskittyneestä toiminnasta.

Saavutimme vakaan tuloksen huolimatta jonkin verran odotettua heikommista markkinaolosuhteista erityisesti langattoman infrastruktuurin markkinalla. Odotamme näiden olosuhteiden jonkin verran tasaantuvan vuonna 2017, kun ensisijainen kohdemarkkina, jolla Nokia kilpailee, todennäköisesti supistuu muutaman prosentin vauhtia.

Uskon Nokian olevan tässä markkinaympäristössä edelleen hyvässä asemassa. Tiukkaan kulukuriin, harkittuihin investointeihin ja kohdennettuun innovaatiotoimintaan pohjautuva kurinalainen toimintamallimme, parhaiden käytäntöjen jatkuva laajamittainen hyödyntäminen koko yhtiössä sekä suunnitelmallinen lähestymistapamme nopean integraation toteuttamiseksi ja synergiahyötyjen saavuttamiseksi antavat meille kilpailuetua.

Laaja tuotevalikoimamme oli lisäksi ilmeinen etu neljänneksen aikana. Sitä hyödyntämällä olemme ainutlaatuisessa asemassa, sillä pystymme kehittämään ja toimittamaan kokonaisvaltaisia verkkoratkaisuja ja siten asemoitumaan hyvin asiakkaidemme pitkän aikavälin hankintastrategioihin. Meillä on myös kykyä laajentaa toimintaamme uusille alueille, joilla kokonaisvaltaiset ja huipputehokkaat verkot ovat yhä tärkeämpiä, kuten suuret internettoimija- ja yritysmarkkinat. Suunnitelmissamme on tavoitella jatkossa yhä enemmän liiketoimintaa kyseisillä alueilla, joilla näemme hyvää kasvua.

Vaikka odotamme vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon olevan heikohko, uskon että tulemme saavuttamaan ohjeistuksemme mukaisen tuloksen koskien verkkoliiketoimintamme liikevaihtoa ja liikevoittoprosenttia, joiden odotamme kasvavan merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, sekä koskien koko vuoden 2016 liikevoittoprosenttia, jonka arvioimme olevan 7-9 %. Tiivistäen; etenemme toiminnassamme suunnitelmiemme mukaisesti ja keskitymme yhä luomaan arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NOKIA VUODEN 2016 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 7 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 5 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 6 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Milj. EUR,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-
muk-
sen ja kehi-tyksen kulut
Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %  
Verkko-liiketoiminta -699 -12 % -246 23 1 -24 -246 -320pp  
Nokia Technologies 184 109 % 175 -10 -23 0 142 1 410pp  
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 87 41 % 26 -6 -10 -31 -21 400pp  
Eliminoinnit -16   0 0 0 0 0    
Nokia -444 -7 % -46 7 -32 -55 -126 -140pp  
                               

Vertailu edelliseen neljännekseen

Milj. EUR,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehityk-sen kulut Myynnin
ja hallinnon kulut
Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %  
Verkko-liiketoiminta 94 2 % 28 44 16 33 121 210pp  
Nokia Technologies 160 82 % 154 -9 -11 2 137 1 780pp  
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 27 10 % -19 -4 -5 -5 -33 -880pp  
Eliminoinnit -6   0 0 0 0 0    
Nokia 274 5 % 163 31 0 30 224 350pp  
                               

Verrattuna edelliseen neljännekseen Nokian ei-IFRS-bruttokate, ei-IFRS-muut tuotot ja kulut sekä ei-IFRS-liikevoitto hyötyivät vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen tekijän puuttumisesta, mikä liittyi latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä olleeseen oikeudelliseen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

NOKIA VUODEN 2016 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi 94 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, ja kasvoi 5 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi kasvanut 95 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, ja kasvanut 5 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevaihto, johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion kasvusta, mikä oli seurausta Alcatel-Lucent-kaupasta, sekä Nokia Technologies -liiketoiminnan kasvusta. Tätä osin tasoitti hankintalaskelman laatimiseen liittyvä oikaisu, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostusten alentamiseen.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnan ja Nokian verkkoliiketoiminnan kasvusta sekä hankintalaskelman laatimiseen liittyvän oikaisun myönteisestä vaikutuksesta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostusten alentamiseen sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion kasvusta.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevoiton lasku vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos vertailukohtana on ainoastaan Nokian liikevoitto, johtui ensisijaisesti korkeammista tutkimuksen ja kehityksen kuluista sekä korkeammista myynnin ja hallinnon kuluista. Bruttokatteen kasvu tasoitti tätä osin. Kaikki edellä esitetyt tekijät liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta. Tätä osin tasoitti myynnin jaksotuksia koskevat ei-IFRS-oikaisut.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevista ei-IFRS-oikaisuista ja vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevista ei-IFRS-oikaisuista ja transaktio- ja integraatiokuluista sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 39 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä olivat 80 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti ei-IFRS-oikaisuista liittyen uudelleenjärjestely- ja muiden kulujen laskuun, mitä Nokian tiettyihin venture fund -sijoituksiin liittyvien voittojen puuttuminen osin tasoitti. 

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevoitto kasvoi johtuen ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muiden kulujen laskusta sekä bruttokatteen kasvusta. Verrattuna edelliseen neljännekseen Nokian bruttokate hyötyi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen tekijän puuttumisesta, mikä liittyi latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä olleeseen oikeudelliseen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta. 

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 39 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 toisella neljänneksellä olivat 643 miljoonaa euroa kuluja. Muiden kulujen lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmista uudelleenjärjestely- ja muista kuluista. Verrattuna edelliseen neljännekseen Nokian muut tuotot ja kulut hyötyivät vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen tekijän puuttumisesta, mikä liittyi latinalaisamerikkalaisen asiakkaan käynnissä olleeseen oikeudelliseen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen liitteenä olevan tilinpäätöksen jatkuvia toimintoja koskevassa ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

    Ainoastaan Nokia historia-tiedot1      
Milj. EUR 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos
7-9/
2016
vs.
7-9/
2015
4-6/
2016
Muutos
7-9/
2016
vs.
4-6/
2016
Liikevaihto -60 0   -93 -35 %
Bruttokate -149 0   -174 -14 %
Tutkimus- ja
kehityskulut
-179 -8 2138 % -162 10 %
Myynnin ja
hallinnon kulut
-145 -37 292 % -154 -6 %
Liiketoiminnan
muut tuotot
ja kulut
-29 -100   -602  
Liikevoitto/-tappio -501 -145   -1 092 -54 %
Rahoitustuotot
ja -kulut
-1 0   -3 -67 %
Tuloverot 105 35 200 % 200 -48 %
Tulos -397 -109   -896 -56 %
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva tulos
-378 -109   -862 -56 %
Määräysvallattomille
omistajille
kuuluva osuus tuloksesta
-20 0   -34 -41 %
1 Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

Liikevaihto

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 60 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleen myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoitto

Liikevoittoon liittyvät ei-IFRS-oikaisut olivat 501 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut johtuivat seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 149 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoiman integraatiokuluista sekä myynnin jaksotuksista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 179 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja ne liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneisiin aineettomien hyödykkeiden poistoihin sekä vähemmässä määrin Alcatel-Lucent-kauppaan liittyviin tuotevalikoiman integraatiokuluhin.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 145 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja ne liittyivät ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneisiin aineettomien hyödykkeiden poistoihin sekä integraatio- ja transaktiokuluihin.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 29 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja ne liittyivät ensisijaisesti 34 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista.

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2016 kolmannen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan.

Milj. EUR, arviolta 7-9/2016
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 970
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 40
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 200
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 810
   Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 780
   Muiden velkojen osuus loppusaldosta 30
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 200
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 640
 = Tulevat kulukirjaukset 560
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 1 650
 - Maksetut rahavirrat 280
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 370

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannus-
säästöt
pois lukien Nokia Technologies
Noin 1,2 miljardin
euron vuotuisten kokonais-
kustannus-
säästöjen
saavuttaminen
koko vuoden
2018 aikana
Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin
yhdistettyihin ei-IFRS
-toimintakuluihin koko vuonna 2015,
pois lukien Nokia Technologies.
Tämän laajennetun kustannus-
säästöohjelman mukaisesti uudelleen-
järjestely- ja muiden niihin liittyvien
kulujen arvioidaan olevan yhteensä
noin 1,2 miljardia euroa, josta noin 640
miljoonaa euroa oli kirjattu vuoden 2016
kolmannen neljänneksen loppuun
mennessä. Uudelleenjärjestely-
kuluja ja muita niihin liittyviä kuluja
koskevien ulosmenevien rahavirtojen
arvioidaan olevan yhteensä noin 1,65
miljardia euroa, josta noin 230 miljoonaa
euroa oli kirjattu vuoden 2016 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.
Yllä mainittujen erien lisäksi on huomattava,
että Nokian kokonaiskuluihin ja ulosmeneviin rahavirtoihin sisältyy myös verkkolaitteiston
vaihdoksiin liittyviä eriä. Verkkolaitteiston
vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS
-oikaisuihin ja ne eivät siten vaikuta Nokian
ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-
rahoitustuotot
ja -kulut koko
vuonna 2016
Noin 300 miljoonaa euroa kuluja

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin
liittyvät nettokorkokulut, korkokulut liittyen etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin
tase-eriin. Arvio näkymästä voi vaihdella riippuen muutoksista yllä mainituissa erissä.
  Ei-IFRS
-verokanta koko
vuonna 2016
Noin 40 % vuoden
2016 viimeisellä neljänneksellä ja yli
40 % koko vuonna
2016 (päivitys)
Yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-verokannan
kasvuun verrattuna ainoastaan Nokian ei-IFRS-verokantaan vaikuttavat ensisijaisesti epäedulliset muutokset yhtiön alueellisessa tulosjakaumassa Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena. Nokia arvioi
yhtiön efektiivisen pitkän aikavälin ei-IFRS
-verokannan olevan selvästi alle koko vuoden 2016 tason, ja aikoo antaa lisätietoa arviostaan myöhemmin
vuoden 2016 aikana. (Tämä päivitys koskee
vuoden 2016 viimeistä neljännestä ja
täydentää ennallaan pysynyttä arviota koskien koko vuotta 2016.)
  Veroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat koko vuonna 2016 Noin 400 miljoonaa euroa Voi vaihdella riippuen eri maiden tulostasoista ja lähdeveron alaisten lisenssitulojen suuruudesta.
  Käyttöomaisuus-
investoinnit koko
vuonna 2016
Noin 550 miljoonaa euroa (päivitys) Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.
Tämä on päivitys aiemmin antamaamme
650 miljoonan euron ennusteeseen.
Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto koko
vuonna 2016
Laskua vuoteen 2015 verrattuna

 
Seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan yhdistetyn yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:
 • Supistuva käyttöomaisuus-
  investointien taso vuonna 2016 kohdemarkkinoillamme (tämä on päivitys
  aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan käyttöomaisuus-
  investointien taso olisi ollut suunnilleen muuttumaton);
 • Taantuva langattoman infrastruktuurin markkina vuonna 2016;
 • Merkittävä panostus Alcatel-Lucent-integraatioon erityisesti vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla;
 • Merkittävä liikevaihdon ja
  liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna;
 • Liikevaihdon lasku vuoden 2016
  viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suunnilleen vastaavaan tahtiin kuin vuoden 2016 kolmannella
  neljänneksellä (uusi kommentti);
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennus-
  hankkeiden ajoittuminen; ja
 • Kustannussäästö-
  suunnitelmien toimeenpano.
Liikevoittoprosentti
koko vuonna 2016
7-9 %
Nokia
Technologies
Liikevaihto koko
vuonna 2016

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2016 näkymistä. Nokia arvioi patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) kasvavan vuositasolla noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Tiettyjen lisensointisopimusten, joiden vaikutus liikevaihtoon ilman kertakorvauksia (run rate) vuositasolla on tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa, voimassaolo päättyy vuoden 2016 loppuun mennessä. Jos kyseisiä lisensointisopimuksia ei uusita, eikä
uusia lisensointisopimuksia solmita, liikevaihdon
ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan olevan
noin 800 miljoonaa euroa vuoden 2017 alussa. Arvioimme lisäksi Withingsin liikevaihdon vaikutuksen Nokia Technologiesin liikevaihtoon olevan noin 50 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella puoliskolla, ja vahvan kausivaihtelun leimaavan Withingsin vuoden viimeistä neljännestä. Yrityskaupan vaikutuksen Nokia Technologiesin liikevoittoon arvioidaan olevan lievästi negatiivinen vuoden 2016 toisella puoliskolla.
     

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; B) kykymme lunastaa loput Alcatel Lucentin osakkeet kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan saavuttaaksemme täyden omistuksen Alcatel Lucentissa; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; E) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; F) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset, mukaan lukien ranskan arvopaperimarkkinavironmaisen (Autorité des marchés financiers) hyväksymispäätöstä vastaan nostetun kanteen vaikutukset Nokian ehdotettuun julkiseen ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan lunastusmenettelyyn; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) kykymme hankkia jäljellä olevat Alcatel Lucentin arvopaperit ja saavuttaa kaikista Alcatel Lucentin arvopapereista tekemämme julkisen osakevaihtotarjouksen hyödyt ja Ranskan muutoksenhakutuomioistuimen tekemä päätös koskien Nokian ehdotetun ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn hyväksymispäätöstä; 4) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 10) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 11) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 12) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 13) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 14) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä Alcatel Lucentia kohtaan aikaisemmin ja tällä hetkellä esitetyt korruptioväitteet; 15) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 16)         kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 17) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 18) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 19) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 20) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 21) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 22) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 23) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai epäonnistuminen suunniteltujen yhteisyritysten perustamisessa; 27) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 28) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 29) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 31) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 32) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi osavuosikatsauksen julkistettavaksi 26.10.2016.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee järjestävänsä Capital Markets Day -tapahtuman Barcelonassa 15.11.2016.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2016 viimeisen neljänneksen katsauksensa 2.2.2017.
 • Nokian vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.5.2017.