Skip to main content

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.2.2017 klo 08.05

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Nokia julkisti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt yhtiön vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmän. Aikaisempien vuosien mukaisesti Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2017 koostuu seuraavista ohjelmista:

  • Nokian työntekijöille tietyissä maissa tarjottavasta osakesäästöohjelmasta, jonka puitteissa ohjelmaan oikeutetut työntekijät voivat ohjata osan palkastaan Nokian osakkeiden ostoon. 12 kuukauden sitouttamisjakson jälkeen Nokia antaa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan sitouttamisjakson lopussa;
  • Tulosperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa annettavien osakkeiden määrä riippuu itsenäisten suorituskriteerien saavuttamisesta; ja
  • Ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta, jota käytetään rajoitetusti tai poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa.

Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2017
Vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on edistää työntekijöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian strategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa.

Nokia käyttää tulosperusteisia osakepalkkioita pääasiallisena pitkän aikavälin kannustinmuotona, minkä tarkoituksena on edistää Nokian arvonmuodostamista ja vakautta pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä. Tulosperusteisten osakepalkkioiden tarkoituksena on myös varmistaa palkkion perustuminen toteutuneeseen tulokseen sekä Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen.

Ehdollisia osakepalkkioita myönnetään rajoitetusti sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa, ensisijaisesti Yhdysvalloissa, Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi.

Vuodesta 2014 lähtien optio-oikeudet eivät ole olleet osa Nokian osakepalkkiojärjestelmää. 

Osakesäästöohjelma
Osakesäästöohjelman perusteella Nokian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa verojen jälkeisestä kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Työntekijällä on mahdollisuus sijoittaa ohjelmaan kuukausittan vähintään 15 euroa ja enintään 150 euroa. Näin ollen työntekijä voi ohjelman säästökauden aikana sijoittaa ohjelmaan enintään 1 800 euroa. Osakeostot tehdään markkinahintaan pääsääntöisesti kuukausittain, ennalta määrättyinä päivinä 12 kuukauden ajanjakson aikana. Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan 31.7.2018, jolloin vuoden 2017 osakesäästöohjelman kausi päättyy. Työntekijöiden säästöjen arvioitu yhteenlaskettu enimmäismäärä vuonna 2017 alkavan ohjelman kaudella on noin 60 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 14,2 miljoonaa osaketta käyttäen Nokian osakkeen 4,25 euron hintaa. Näin ollen vastaava lisäosakkeiden määrä olisi noin 7,1 miljoonaa osaketta perustuen yhden lisäosakkeen antamiseen kahta ostettua osaketta kohden.   

Osakesäästöohjelma suunnitellaan tarjottavaksi Nokian työntekijöille noin 57 maassa vuonna 2017 alkavalla kaudella. Säästökauden suunnitellaan alkavan heinäkuussa 2017 ja ensimmäisten osakeostojen vastaavasti elokuussa 2017. 

Tulosperusteiset osakepalkkiot
Tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman perusteella annettavien Nokian osakkeiden määrä riippuu siitä, onko ennalta määritellyt, itsenäiset suoritustavoitteet saavutettu suorituskauden aikana. Suorituskriteereinä ovat Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto (ei-IFRS) ja Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen osakekohtainen tulos (ei-IFRS, laimennettu).    

Vuoden 2017 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen suorituskausi (2017-2018), jota seuraa yhden vuoden sitouttamiskausi. Ohjelman perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä määräytyy suhteessa suorituskauden tavoitteisiin. Muille kuin ylimpään johtoon kuuluville työntekijöille annetaan osakkeina 25 prosenttia vuonna 2017 myönnetystä ehdollisten osakepalkkioiden määrästä riippumatta soveltuvien suoritustavoitteiden saavuttamisesta. Jos soveltuvia suoritustavoitteita ei saavuteta, osakepalkkioiden myöntämisen hetkellä ylimpään johtoon kuuluville henkilöille ei toimiteta lainkaan osakkeita.  

Vuoden 2017 ohjelman perusteella myönnettävät tulosperusteiset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 74 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen, mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso.

Ehdolliset osakepalkkiot
Vuoden 2017 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat kolmeen erään, joista jokainen muodostuu yhdestä kolmasosasta myönnetyn palkkion määrästä. Ensimmäisellä erällä on yhden vuoden sitouttamiskausi, toisella erällä kahden vuoden sitouttamiskausi ja kolmannella erällä kolmen vuoden sitouttamiskausi. Vuoden 2017 ohjelman perusteella myönnettävät ehdolliset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 4,5 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen.

Henkilöstö, jota Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2017 koskee
Edellisten vuosien käytännön mukaisesti ylimmän johdon ja muiden osakepalkkioihin oikeutettujen työntekijöiden osakeperusteisen palkitsemisen instrumentteina ovat ensisijaisesti tulosperusteiset osakepalkkiot.

Nokia rajoittaa ehdollisten osakepalkkioiden käyttöä. Kuitenkin vastataksemme Yhdysvaltain markkinakäytännön ja kilpailuympäristön erityisiin vaatimuksiin, ehdollisia osakepalkkioita voidaan käyttää rajoitetusti Yhdysvalloissa Nokian tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi.

Nokian työntekijöille suunnitellaan tarjottavan mahdollisuutta osallistua osakesäästöohjelmaan noin 57 maassa vuonna 2017 edellyttäen, että ohjelman mukaiselle tarjoukselle ei ole paikallisia ylivoimaisia oikeudellisia tai hallinnollisia esteitä.

Laimennusvaikutus
Jo myönnettyjen Nokian osakepalkkio-ohjelmien ja optio-oikeuksien nojalla annettavat osakkeet edustivat 31.12.2016 enimmillään noin 1,67 prosenttia Nokian liikkeeseenlasketuista osakkeista (pois lukien Nokia Oyj:n hallussa olevat osakkeet), olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita. Nokian vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmän nojalla annettavien osakkeiden lisävaikutus on enimmillään noin 1,49 prosenttia, olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita ja että osakesäästöohjelman mukaiset lisäosakkeet tulisivat annettavaksi ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden säästöjen noin 60 miljoonan euron enimmäismäärän mukaisesti.

Nokian osakkeiden antaminen aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella
Vuonna 2017 maksuun tulevien vuosien 2013, 2014, 2015 ja 2016 ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien ja vuoden 2014 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman sitoumusten täyttämiseksi, Nokian hallitus on päättänyt antaa enintään 9,75 miljoonaa yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta maksutta suorituksena ohjelmiin osallistuville, jotka ovat kaikki Nokia-konsernin palveluksessa. 

Vuoden 2015 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi 31.12.2016. Ohjelman säännöissä asetettuihin itsenäisiin suoritustavoitteisiin nähden arvioituna, Nokian tulos vuosina 2015 ja 2016 ylitti ohjelmassa asetetun vähimmästason. Osakkeet annetaan ohjelmaan osallistuneille työntekijöille vuoden 2018 alussa sitouttamiskauden päätyttyä.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja

divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 14) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 15) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveyden saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 16) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 17) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 18) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 19) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 20) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 21) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 22) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 23) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 27) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 28) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset,  ja terveydenhuoltokustannukset; 29) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com