Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
27.4.2017 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Vakaa kokonaistulos Mobile Networks -liiketoimintaryhmän vahvan suorituksen siivittämänä; toistamme koko vuoden näkymät

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistamasta vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa (5,6 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä). Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa (5,5 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä). 
 • Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03 euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä). Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,11 euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä).

Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 6 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti IP/Optical Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä. Mobile Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien liikevaihto pysyi noin samana kuin vuoden 2016 vastaavana ajanjaksona.
 • Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosentti oli vahva 39,5 %, ja liikevoittoprosentti oli vakaa 6,6 %. Bruttokateprosenttia ja liikevoittoprosenttia tuki jatkunut keskittyminen toiminnalliseen suorituskykyyn sekä Mobile Networks -liiketoimintaryhmän erityisen vahva tulos.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 25 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti patentti- ja tavaramerkkilisenssitulojen kasvusta sekä Withingsin hankinnasta, mitä tiettyihin päättyneisiin sopimuksiin liittyneiden lisenssitulojen puuttuminen osin tasoitti. Noin kolmasosa liikevaihdon nettomääräisestä kasvusta johtui uudesta lisenssisopimuksesta seuranneesta kertaluonteisesta liikevaihdosta.
 • Liikevoitto kasvoi 9 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä liittyi ensisijaisesti korkeampaan liikevaihtoon, mitä korkeammat toimintakulut osin tasoittivat. Toimintakulujen kasvu vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median liiketoimintojen aloittamisesta sekä lisensointiin liittyvien oikeudenkäyntikulujen kasvusta.
Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
1-3/
2016
10-12/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
10-12/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (ei-IFRS)     -6 %   -21 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 388 5 615 -4 % 6 731 -20 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 4 902 5 193 -6 % 6 086 -19 %
Ultra Broadband Networks 3 597 3 741 -4 % 4 346 -17 %
IP Networks and Applications 1 304 1 453 -10 % 1 740 -25 %
  Nokia Technologies 247 198 25 % 309 -20 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 254 235 8 % 340 -25 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 196 2 228 -1 % 2 842 -23 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 40,8 % 39,7 % 110pp 42,2 % -140pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 341 345 -1 % 940 -64 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 324 337 -4 % 858 -62 %
Ultra Broadband Networks 301 230 31 % 564 -47 %
IP Networks and Applications 23 107 -79 % 294 -92 %
  Nokia Technologies 116 106 9 % 158 -27 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -99 -99 0 % -76  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 6,3 % 6,1 % 20pp 14,0 % -770pp
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -81 -67 21 % -72 13 %
Tuloverot (ei-IFRS) -48 -140 -66 % -204 -76 %
Tulos (ei-IFRS) 203 139 46 % 676 -70 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos (ei-IFRS) 196 152 29 % 672 -71 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS) 6 -13   4 50 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,03 0,03 0 % 0,12 -75 %Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen raportoidut luvut, ellei toisin mainittu. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
1-3/
2016
10-12/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
10-12/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta     -4 %   -20 %
Liikevaihto 5 378 5 511 -2 % 6 657 -19 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 4 902 5 193 -6 % 6 086 -19 %
Ultra Broadband Networks 3 597 3 741 -4 % 4 346 -17 %
IP Networks and Applications 1 304 1 453 -10 % 1 740 -25 %
  Nokia Technologies 247 198 25 % 309 -20 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 254 235 8 % 340 -25 %
  Ei-IFRS-oikaisut -11 -104   -74  
Bruttokate 2 125 1 577 35 % 2 683 -21 %
Bruttokateprosentti 39,5 % 28,6 % 1 090pp 40,3 % -80pp
Liiketappio/-voitto -127 -712 -82 % 317 -140 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 324 337 -4 % 858 -62 %
Ultra Broadband Networks 301 230 31 % 564 -47 %
IP Networks and Applications 23 107 -79 % 294 -92 %
  Nokia Technologies 116 106 9 % 158 -27 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -99 -99 0 % -76  
  Ei-IFRS-oikaisut -468 -1 057   -622  
Liikevoittoprosentti -2,4 % -12,9 % 1 050pp 4,8 % -720pp
Rahoitustuotot ja -kulut -146 -103 42 % -72 103 %
Tuloverot 2 -154 101   401  
Tulos 2 -435 -712 -39 % 658  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 2 -473 -623 -24 % 659  
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta 2 37 -88   0  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 2 -0,08 -0,11 -27 % 0,11  
Nettokassa ja muut likvidit varat 4 409 8 246 -47 % 5 299 -17 %
1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel Lucent -hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
2 Raportoitu 1-3/2016 tulos ei ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistun Raportoidun 1-3/2016 tuloksen kanssa johtuen vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä tehdystä Alcatel-Lucentin hankintalaskelman päivityksestä, minkä seurauksena vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoitua verohyötyä on oikaistu.

 

Comptel Oyj:n hankinta

Nokia julkisti 9.2.2017 tehneensä Comptel Oyj:n kanssa transaktiosopimuksen, jonka mukaan Nokia sitoutuu tekemään epäsuorasti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Nokia Solutions and Networks Oy:n kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin hallussa. Ostotarjouksen myötä Nokia pyrkii edistämään ohjelmistostrategiaansa ja tarjoamaan palveluntarjoajille kokonaisvaltaisen ratkaisun digitaalisen viestinnän ja palveluiden suunnitteluun, toimittamiseen, orkestrointiin ja ylläpitoon fyysisissä ja virtuaalisissa verkoissa sekä niiden yhdistelmissä. Ostotarjouksen mukainen Comptelin arvo oli noin 347 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden, ja Nokia sisällytti Comptelin konsernitilinpäätökseensä 30.3.2017 alkaen. Nokia Solutions and Networks Oy:n ostotarjouksen yhteydessä sekä julkisessa kaupankäynnissä muutoin hankkimat osakkeet edustivat noin 96,95 % kaikista Comptelin osakkeista 24.4.2017.

Comptel-yrityskauppa on osa Nokian strategiaa rakentaa mittava itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta laajentamalla ja vahvistamalla go-to-market -valmiuksiaan ohjelmistoihin keskittyvän myyntikapasiteetin ja vahvan partnereiden verkoston tukemana. Comptelin hankinta myös tukee Nokian pyrkimystä rakentaa ohjelmistoportfolio, jonka avulla asiakkaat voivat automatisoida mahdollisimman suuren osan verkkojen hallinnasta ja liiketoimintojen tukiprosesseista mukaan lukien asiakaspalvelu, itseoptimointi, ylläpito ja orkestrointi.

Comptel on Nokian pitkäaikainen kumppani. Se on listattu suomalainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1986, ja jolla on noin 800 työntekijää 32 maassa. Comptel on toteuttanut yli 1 400 asiakasprojektia yli 90 maassa. Päivittäin se käsittelee 20 prosenttia maailman mobiilikäyttödatasta, järjestää viestintä- ja digitaalipalveluita yli kahdelle miljardille loppukäyttäjälle ja sen suurimmalla asiakkaalla on noin 300 miljoonaa tilaajaa. Vuonna 2016 Comptelin liikevaihto oli 100 miljoonaa euroa 11,0 %:n liikevoittoprosentilla. Yhtiön tärkeimmät toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Bulgariassa, Malesiassa, Intiassa, Iso-Britanniassa ja Norjassa.

Nokian tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet. Koska Nokian omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Comptelin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Nokia on jättänyt pakollisen hakemuksen käynnistääkseen jäljellä olevia Comptelin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn ja aikoo lunastaa jäljellä olevat optio-oikeudet niiden ehtojen mukaisesti.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.4.2017 alkaen

Nokia ilmoitti 17.3.2017 muutoksista organisaatiorakenteeseensa vauhdittaakseen yhtiön strategian toteutumista, mukaan lukien kyky tehdä vahvaa taloudellista tulosta, kasvattaa palveluliiketoimintaa, vastata mobiiliverkkoasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästö- ja meneillään olevat muutostavoitteet ja edesauttaa strategista innovointia koko verkkoliiketoiminnassa.

Nämä organisaatiomuutokset sisältävät Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän jakamisen kahteen erilliseen, mutta tiiviisti sidoksissa olevaan organisaatioon: Mobile Networks, joka keskittyy tuotteisiin ja ratkaisuihin, ja Global Services, joka keskittyy palveluihin. Uusi Global Services -liiketoimintaryhmä koostuu Mobile Networks -liiketoimintaryhmään aiemmin kuuluneesta Global Services -organisaatiosta sekä läpi yhtiön kehitettävistä verkonhallintapalveluista. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Global Services vastasi noin 70 %:tä kaikesta palveluliiketoiminnan liikevaihdosta, ja loput raportoitiin osana muiden verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmien liikevaihtoa.

Vuoden 2017 toisesta neljänneksestä lähtien Nokia muuttaa raportointirakennettaan vastaamaan päivitettyä organisaatiorakennetta ja julkistaa jatkossa taloudellista tietoa myös Global Services -liiketoimintaryhmää koskien. Nokia julkistaa jatkossakin vuosineljänneksittäin taloudellista tietoa seuraavilta: Ultra Broadband Networks, IP Networks and Applications ja Nokia Technologies. Ultra Broadband Networks tulee koostumaan Mobile Networks-, Global Services- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä. IP Networks and Applications koostuu myös jatkossa IP/Optical Networks- sekä Applications & Analytics -liiketoimintaryhmistä. Nokia julkistaa myös jatkossa koko verkkoliiketoimintansa palveluliiketoiminnan liikevaihdon vuosineljänneksittäin.

Ei-IFRS-tunnusluvut antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Näitä ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (liite 3).


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tulos heijasti liiketoimintamme positiivista kehitystä, vaikka kohtaamme edelleen tiettyjä haasteita. Onnistuimme hidastamaan liikevaihtomme laskua ja kartutimme tilauksia hyvin siitä huolimatta, että tyypillisesti vuoden ensimmäinen neljännes on meille kausiluonteisesti heikko. Näimme jälleen lisääntynyttä tuotteidemme ristiinmyyntiä läpi koko tuotevalikoimamme, saavutimme erinomaiset bruttokatteet ja paransimme konsernitason kannattavuutta.

Kattavan tuotevalikoimamme vahvuus näkyi jälleen ensimmäisen neljänneksen tuloksessamme. Näimme lupaavia merkkejä Mobile Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihdon tasaantumisesta, etenimme hyvin itsenäisen ja vahvan ohjelmistoliiketoiminnan rakentamiseen tähtäävän strategiamme edistämisessä Applications & Analytics -liiketoimintaryhmässä ja Nokia Technologiesin liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä myönteinen kehitys tasoitti Fixed Networks- ja IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmien tuloksen suhteellista heikkoutta ja sen myötä pystyimme ylläpitämään verkkoliiketoiminnan bruttokatteet hyvällä tasolla.  Verkkoliiketoiminnan bruttokate olikin yksi ensimmäisen neljänneksen parhaista kautta aikojen.

Mobile Networks -liiketoimintaryhmän tulos oli selkeästi neljänneksen kohokohta. Edistykselliset LTE-ratkaisumme herättivät markkinoilla paljon kiinnostusta, ja meillä oli 145 asiakasta 4.5G:ssä neljänneksen lopussa. Tämä yhdistettynä jatkuvaan kulukuriin auttoi meitä vakauttamaan liikevaihtoamme samalla kun paransimme kannattavuutta.

Myös Applications & Analytics -liiketoimintaryhmä osoitti erittäin hyviä, joskin varhaisia kohenemisen merkkejä. Liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi lähes muuttumattomana verrattuna vuodentakaiseen neljännekseen ja sen tilauskertymä on entistä vankempi. Keskitymme jatkossa edelleen parantamaan tämän liiketoiminnan kannattavuutta.

Useiden isojen asiakkaiden projektien päättyminen heikensi erinomaisen tuloksen vuonna 2016 tehnyttä Fixed Networks -liiketoimintaryhmää. Tästä huolimatta huomaamme tuotteidemme ristiinmyynnin lisääntyneen markkinoilla, joilla Nokia on ollut perinteisesti vahva, ja jatkamme panostamista lupaavaan kaapeliverkkomarkkinaan.

IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän liiketoiminta painottuu vahvasti viestintäpalveluiden tarjoajiin, ja tämä markkina on tällä hetkellä heikohko. Etenemme hyvin pyrkimyksessämme laajentaa liiketoimintaamme uusien asiakkuuksien pariin kuten suuriin internetyhtiöihin, joiden markkina kasvaa voimakkaasti, ja uskomme että tuleva IP-tuotepäivityksemme tulee vahvistamaan kilpailuasemaamme. Tämän lisäksi ryhdymme toimiin varmistaaksemme, että kustannusrakenteemme soveltuu nykyiseen markkinatilanteeseen jatkaen samalla tarvittavia investointeja ylläpitääksemme pitkän aikavälin kilpailukykymme. Näistä haasteista huolimatta olen luottavainen, että olemme oikealla polulla parantaaksemme sekä IP/Optical Networks- että Fixed Networks -liiketoimintaryhmän tilannetta keskipitkällä aikavälillä.

Kaiken kaikkiaan Nokian ensimmäisen neljänneksen tuloksen valossa suhtaudun varovaisen myönteisesti siihen, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Kilpailuasemamme on vahva ja suorituskykymme on hyvä, minkä seurauksena voimme toistaa aiemmin antamamme ohjeistuksen koskien koko vuoden 2017 näkymiä.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja


NOKIA VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 4 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 20 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 6 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 21 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-
kate
Tutki-muksen
ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallin-
non kulut
Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosen-
tin muu-
tos %
 
Verkkoliiketoiminta -291 -6 % -70 33 2 22 -13 10pp  
Nokia Technologies 49 25 % 38 -3 -26 0 10 -650pp  
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 19 8 % 0 -3 -9 11 0 310pp  
Eliminoinnit -4   0 0 0 0 0    
Nokia -227 -4 % -32 28 -33 33 -4 20pp  
                             

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-
kate
Tutki-muksen ja kehityk-
sen kulut
Myyn-
nin ja hallin-
non kulut
Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -1 184 -19 % -555 7 7 8 -534 -750pp
Nokia Technologies -62 -20 % -53 9 5 -4 -42 -410pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -86 -25 % -38 -2 4 12 -23 -1 660pp
Eliminoinnit -12   0 0 0 0 0  
Nokia -1 343 -20 % -646 15 16 16 -599 -770pp

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

 

EUR milj., ei-IFRS Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja
-kulut
Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia -4 -14 92 64 -19 44

 

Nokian voiton alueellinen jakauma vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä johti poikkeuksellisen alhaiseen ei-IFRS-verokantaan, joka oli 19 %. Olimme aiemmin arvioineet vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-verokannan olevan 35-40 %.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja
-kulut
Tulo-
verot
Tulos Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
tuloksesta
Emoyhtiön osakkeen-omistajille
kuuluva
tulos
Nokia -599 -9 156 -473 -2  -476

Alhaisemmat verot edelliseen neljännekseen verrattuna johtuivat ensisijaisesti alhaisemmasta tuloksesta ennen veroja sekä Nokian tuloksen alueellisesta jakaumasta. Nokian tuloksen alueellinen jakauma vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä johti poikkeuksellisen alhaiseen ei-IFRS-verokantaan, joka oli 19 %. Olimme aiemmin arvioineet vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-verokannan olevan 35-40 %.

NOKIA VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto laski 2 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 19 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 20 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon lasku vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä alhaisemmat myynnin jaksotuksiin liittyvät ei-IFRS-oikaisut sekä Nokia Technologiesin ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion korkeampi liikevaihto osin tasoittivat.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon lasku vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta ja Nokia Technologiesista. Alhaisemmat ei-IFRS-oikaisut tasoittivat tätä osin.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liiketappion pieneneminen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta sekä alhaisemmista myynnin ja hallinnon kuluista. Muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu tasoitti tätä osin.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyneiden ei-IFRS-oikaisujen puuttumisesta, alhaisemmista myynnin jaksotuksiin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista sekä vähäisemmässä määrin Nokia Technologiesin korkeammasta bruttokatteesta. Nokian verkkoliiketoiminnan alhaisempi bruttokate tasoitti tätä osin.

Tutkimuksen ja kehityksen kulut pysyivät suunnilleen muuttumattomina johtuen ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan alhaisemmista tutkimuksen ja kehityksen kuluista, mitä korkeammat tuotevalikoiman integraatiokuluihin liittyvät ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmista transaktio- ja integraatiokuluja koskevista ei-IFRS-oikaisuista, mitä Nokia Technologiesin korkeammat myynnin ja hallinnon kulut osin tasoittivat.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 69 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 52 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti korkeammista ei-IFRS-oikaisuista liittyen korkeampiin uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin, mitä Nokian verkkoliiketoiminta ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio osin tasoittivat.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokia kirjasi vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä liiketappion, kun se vuoden 2016 viimeiseltä neljännekseltä kirjasi liikevoiton. Muutos johtui ensisijaisesti alhaisemmasta bruttokatteesta, mitä muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu sekä tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kulujen lasku osin tasoitti.

Bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Nokia Technologiesista ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä alhaisemmat myynnin jaksotuksiin sekä tuotevalikoiman integraatiokuluihin liittyvät ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokia Technologiesista ja Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmista transaktio- ja integraatiokuluihin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 69 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä olivat 126 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti alhaisemmista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappion lasku vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti alhaisemmasta liiketappiosta, mitä korkeammat verot, määräysvallattomille osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu ja rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu osin tasoittivat.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti ei-IFRS-oikaisuista, jotka liittyivät Nokian ostotarjouksiin liittyen 4.2.2019 erääntyvien 6,75 %:n velkakirjojen, 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n debentuurien sekä 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n debentuurien takaisinostoon. Näiden transaktioiden tarkoituksena oli optimoida Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta, alentaa vuotuisia korkokuluja ja poistaa tytäryhtiötason ulkoisia velkoja. Vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen vaikutti lisäksi kielteisesti valuuttakurssivaihtelut, mitä osin tasoitti vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä tapahtuneen Alcatel-Lucentin korkeatuottoisten velkakirjojen aikaistettuun lunastukseen liittyneiden ei-IFRS-oikaisujen puuttuminen sekä nettovaikutukseltaan posiitivinen vaihtelu muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa.

Korkeammat verot johtuivat ensisijaisesti 245 miljoonan euron kertaluonteisista verokuluista liittyen Alcatel-Lucentin ja Nokian entisten toimintamallien yhdistämiseen.

Määräysvallattomille osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti Nokian osittain omistaman tytäryhtiön kertaluonteisesta tuotosta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos oli tappiollinen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaan voitolliseen tulokseen vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Muutos johtui ensisijaisesti verokulusta verrattuna vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kirjattuun verohyötyyn, alhaisemmasta liikevoitosta sekä vähäisemmässä määrin rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta.

Verojen muutos vuoden 2016 viimeisen neljänneksen verohyödystä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattuun verokuluun johtui ensisijaisesti vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen myönteisesti vaikuttaneen 439 miljoonan euron kertaluonteisen verohyödyn puuttumisesta sekä kertaluonteisesta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kirjatusta 245 miljoonan euron verokulusta. Kertaluonteinen verohyöty ja verokulu liittyivät molemmat Alcatel-Lucentin ja Nokian entisten toimintamallien yhdistämiseen. Tätä tasoitti osin verohyöty, joka oli seurausta tappiosta ennen veroja.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti valuuttakurssimuutoksista ja ei-IFRS-oikaisuista, jotka liittyivät Nokian ostotarjouksiin liittyen 4.2.2019 erääntyvien 6,75 %:n velkakirjojen, 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n debentuurien sekä 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n debentuurien takaisinostoon. Näiden transaktioiden tarkoituksena oli optimoida Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta, alentaa vuotuisia korkokuluja ja poistaa tytäryhtiötason ulkoisia velkoja. Tätä osin tasoitti 63 miljoonan euron arvonalentumiskulun puuttuminen, joka liittyi tiettyjen yksityisten immateriaalioikeuksiin sijoittavien rahastojen arvonkehitykseen ja joka rasitti vuoden 2016 viimeistä neljännestä.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion jatkuvia ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

           
EUR milj. 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
1-3/
2016
10-12/
2016
Muutos
1-3/
2017
vrt.
10-12/
2016
Liikevaihto -11 -104 -89 % -74 -85 %
Bruttokate -71 -651 -89 % -159 -55 %
Tutkimus- ja kehityskulut -184 -156 18 % -185 -1 %
Myynnin ja hallinnon kulut -138 -224 -38 % -162 -15 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -74 -25 196 % -116 -36 %
Liiketappio/-voitto -468 -1 057 -56 % -622 -25 %
Rahoitustuotot ja -kulut -64 -36 78 % 0  
Tuloverot -106 242   605  
Tulos -638 -851   -17  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -669 -775   -13  
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta 31 -76   -5  
 

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 11 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleen myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 468 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut johtuivat ensisijaisesti seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 71 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoiman integraatiokuluista sekä myynnin jaksotuksista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 184 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä vähäisemmässä määrin Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoiman integraatiokuluista.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 138 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista ja vähäisemmässä määrin integraatio- ja transaktiokuluista.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 74 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 669 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti liikevoittoa koskevista ei-IFRS-oikaisuista sekä seuraavista rahoitustuottoihin ja -kuluihin sekä veroihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Rahoitustuottoja- ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 64 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja liittyivät ensisijaisesti Nokian ostotarjouksiin liittyen 4.2.2019 erääntyvien 6,75 %:n velkakirjojen, 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n debentuurien sekä 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n debentuurien takaisinostoon.

Veroja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 106 miljoonaa euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kirjatusta 245 miljoonan euron kertaluonteisesta verokulusta liittyen Alcatel-Lucentin ja Nokian entisten toimintamallien yhdistämiseen. Tätä tasoitti osin 139 miljoonan euron verohyöty, joka liittyi liikevoittoa ja rahoitustuottoja ja-kuluja koskeviin ei-IFRS-oikaisuihin.

Määräysvallattomille omistajille kuuluvaa osuutta tuloksesta koskevat ei-IFRS-oikaisut vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä sisälsivät Nokian osittain omistaman tytäyhtiön kertaluonteisen tulon.

Kustannussäästöohjelma   

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 1-3/
2017
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 790
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 80
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 150
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 720
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 650
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 70
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 700
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 830
 = Tulevat kulukirjaukset 870
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 150
 - Maksetut rahavirrat 560
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 590

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteu-
tunut
Arvioidut
summat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöristetty
lähimpään
50 miljoo-
naan
euroon
2016 Koko
vuosi
2017
Koko
vuosi
2018
Koko
vuosi
2019
ja
siitä
eteenpäin
Yhteensä
    10-
12
2016
lopus-
sa
1-
3
2017
lopus-
sa
10-
12
2016
lopus-
sa
1-
3
2017
lopus-
sa
10-
12
2016
lopus-
sa
1-
3
2017 lopus-
sa
10-
12
2016
lopus-
sa
1-
3
2017
lopus-
sa
Kokonais-
kustannus-
säästöt
550 250 250 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toimin-
takulut
350 100 100 350 350 0 0 800 800
 -Hankinnan ja valmistuk-
sen kulut
200 150 150 50 50 0 0 400 400
Uudel-
leen-
järjestely-
kulut ja muut niihin liittyvät kulut
750 750 750 200 200 0 0 1 700 1 700
Uudel-
leen-
järjestely-
kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät
ulos-
menevät
rahavirrat
400 750 750 550 550 450 450 2 150 2 150
Verkko-
laitteiston
vaihdok-
siin
liittyvät
kulut ja
ulos-
menevät
raha-
virrat
150 450 450 300 300 0 0 900 900

Vuonna 2016 alhaisemmat tulospalkkiovelat vaikuttivat myönteisesti toteutuneisiin kustannussäästöihin, mikä johtui vuoden 2016 taloudellisesta tuloksesta. Vuoden 2016 kokonaiskustannukset laskivat aiemmin arvioitua enemmän, ja alhaisempien tulospalkkiovelkojen vaikutus oli yli puolet tästä laskusta. Tämän kehityksen odotetaan muuttuvan vuonna 2017 olettaen, että vuoden 2017 taloudellinen tulos on odotustemme mukainen. Nokia edistyy yhä hyvin kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiemme 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöjen saavuttamisessa.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannussäästöt
pois lukien Nokia Technologies
Noin 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonais-kustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana1 Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin
ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015, pois lukien Nokia Technologies. Nokia arvioi saavansa noin 800 miljoonan euron kustannussäästöt toimintakuluista ja noin 400 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista.

Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. Uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 2,15 miljardia euroa.
  Verkkolaitteiston vaihdokset Yhteensä noin 900 miljoonaa euroa1 Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-
rahoitustuotot
ja -kulut
Noin 250 miljoonaa euroa kuluja koko vuoden 2017 aikana

(päivitys)

 

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, etuuspohjaiset eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuusjärjestelyt sekä valuuttakurssivaihteluiden vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.
(Tämä on päivitys aikaisempaan arvioomme, jonka mukaan ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut olisivat 300 miljoonaa euroa kuluja koko vuonna 2017. Tämä päivitys liittyy ensisijaisesti alhaisempiin arvioituihin korkokuluihin sekä tiettyjen venture fund -sijoitustemme arvioituun kehitykseen.) 

Nokia arvioi rahoitustuottoihin ja
-kuluihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 200 miljoonaa euroa koko vuoden 2017 aikana.
  Ei-IFRS-verokanta 30 %:n ja
35 %:n välillä koko vuonna 2017
Nokia arvioi koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokantansa olevan annetun ohjeistuksen vaihteluvälin keskivaiheilla.

Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.
  Käyttöomaisuus-investoinnit Noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.

Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto Lasku vastaa ensisijaisen kohde-markkinan laskua koko vuonna 2017

 
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin koko vuonna 2017:


 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan muutaman prosentin supistuminen;
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen; ja
 • Kustannussäästö- ja jälleeninvestointi-
  suunnitelmien toimeenpano toimintakulujen laskiessa edelliseen vuoteen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan vuoden 2017 näkymät annettiin 15.11.2016 perustuen oletukseen siitä, että valuuttakurssit pysyvät muuttumattomina.

Liikevoittoprosentti

8-10 % koko vuonna 2017
Nokia
Technologies
Liikevaihto

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2017 näkymistä.

Nokia raportoi tästä lähin patentti- ja tavaramerkin lisensointitoiminnan liikevaihdon neljännesvuosittain koko vuoden liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) sijasta. (Tämä on päivitys aikaisempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme, että jos uusia lisensointisopimuksia ei solmita, patentti- ja tavaramerkin lisensointitoiminnan liikevaihto ilman kertakorvauksia (run rate) olisi noin 800 miljoonaa euroa vuonna 2017.)

Nokia arvioi digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median alueiden kokonaisliikevaihdon kasvavan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median tuotteidemme lisääntyneestä käyttöönotosta kuluttajien keskuudessa.
     

1 Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta yllä olevasta "Kustannussäästöohjelma" -osiosta.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 26.4.2017.

LEHDISTÖ- JA SIJOITTAJATIEDUSTELUT:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokian vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.5.2017.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 27.7.2017
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen katsauksensa 26.10.2017.