Hyppää pääsisältöön

Tarjousasiakirjat

TÄRKEÄÄ TIETOA

Nokia Oyj:n ("Nokia") käteisostotarjous Comptel Oyj:stä ("Ostotarjous")

PÄÄSY TÄHÄN OSAAN VERKKOSIVUSTOA VOI OLLA RAJOITETTU TIETTYJEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA. TÄMÄ TIEDOTE EDELLYTTÄÄ SINUA VAHVISTAMAAN TIETYT SEIKAT (MUKAAN LUKIEN, ETTÄ ET OLE TÄLLAISEN ALUEEN ASUKAS) ENNEN KUIN SAAT PÄÄSYN TIETOIHIN. TIETOA EI OLE SUUNNATTU SELLAISILLE HENKILÖILLE EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU SELLAISTEN HENKILÖIDEN SAATAVILLE, JOTKA ASUVAT MILLÄ TAHANSA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOLLA TÄMÄ MERKITSISI KYSEISEN ALUEEN SOVELTUVIEN LAKIEN RIKKOMISTA.

TÄMÄ OSA VERKKOSIVUSTOA SISÄLTÄÄ NOKIAN JULKAISEMIA ILMOITUKSIA, ASIAKIRJOJA JA TIETOA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYEN ("OSTOTARJOUSMATERIAALIT"). OSTOTARJOUSMATERIAALIT ON ASETETTU SAATAVILLE VAIN TIEDOTUSTARKOITUSTA VARTEN JA NIIDEN SAATAVUUS ON RIIPPUVAINEN ALLA ESITETYISTÄ EHDOISTA.

Pääsy tietoihin

Yrität päästä verkkosivustolle, joka on tarkoitettu Ostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkaisemista varten. Sinun on luettava tämä tiedote huolellisesti.

Päästäksesi tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin, sinun on luettava seuraavat tiedot ja hyväksyttävä seuraaviin ehtoihin sitoutuminen, mukaan lukien niihin aika ajoin tehtävät muutokset, valitsemalla "Vahvistan". Valitsemalla "En vahvista" et pääse tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin.

Nokia on asettanut Ostotarjousmateriaalit saataville vain tiedotustarkoitusta varten alla esitettyjen ehtojen mukaisesti. Tälle verkkosivustolle saataville asetetut Ostotarjousmateriaalit eivät ole tarjous ostaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä osakkeita tai muita Comptel Oyj:n arvopapereita. Lisäksi ne eivät ole Nokia Oyj:n, Nokia Solutions and Networks Oy:n tai minkään muunkaan osapuolen suositus osakkeiden tai muiden Comptel Oyj:n arvopapereiden myymiseksi.

TÄSSÄ OSASSA VERKKOSIVUSTOA SIJAITSEVIA ASIAKIRJOJA EI SAA LADATA, LÄHETTÄÄ EDELLEEN, VÄLITTÄÄ TAI JAKAA KENENKÄÄN MUUN HENKILÖN KANSSA KOKONAAN TAI OSITTAIN SILLOIN, KUN SE VOISI RIKKOA TAI RIKKOO SOVELTUVIA LAKEJA TAI SÄÄNTELYÄ.

Rajoitetut henkilöt ja alueet

Ostotarjousta ei tehdä, eikä osakkeita tai optio-oikeuksia hyväksytä ostettavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta, suoraan tai epäsuorasti miltään lainkäyttöalueelta, jossa ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyntä olisi sovellettavan arvopaperilainsäädännön tai muiden sellaisen lainkäyttöalueen lakien tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä, hyväksyntöjä tai ilmoituksia sääntelyviranomaisille tai mitään muita toimenpiteitä Suomen laissa vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Tähän osaan verkkosivustoa sisältyviä Ostotarjousmateriaaleja ei millään tavalla, mukaan lukien rajoituksetta postitse, faksitse, sähköpostitse, puhelimitse tai internetin välityksellä, levitetä, lähetetä edelleen tai välitetä eikä saa levittää, lähettää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen on soveltuvan arvopaperilainsäädännön, muiden lakien tai sääntelyn vastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä eikä Ostotarjousmateriaaleja saa missään olosuhteissa jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan tai Hong Kongiin tai millekään muulle lainkäyttöalueelle, jossa se olisi sovellettavan lain vastaista.

Ostotarjousta ei tehdä eikä tulla tekemään, suoraan tai epäsuorasti, postipalvelujen kautta tai millään muulla välineellä (sisältäen rajoituksetta faksin, teleksin, puhelimen, sähköpostin tai muut elektroniset viestintämuodot), osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupankäynnin tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa, eikä mitään tarjousta voida tehdä edellä mainituin keinoin tai välinein Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, tai Yhdysvaltain kansalaisille (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain Regulation S -säännöissä (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki")), tai henkilöille, jotka sijaitsevat tai asuvat Yhdysvalloissa. Vastaavasti Ostotarjousmateriaalien kopioita ja mitään muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei postiteta tai muuten välitetä, jaeta tai lähetetä eikä niitä saa välittää, jakaa tai lähettää eteenpäin suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien rajoituksetta arvopaperien säilyttäjille, hallintarekisterin haltijoille tai trusteelle) tai henkilöille, jotka sijaitsevat tai asuvat Yhdysvalloissa. Ostotarjousmateriaaleja vastaanottavat henkilöt (mukaan lukien rajoituksetta arvopaperien säilyttäjät, hallintarekisterin hoitajat, trusteet tai edustajat) eivät saa jakaa, välittää eteenpäin, postittaa, välittää tai lähettää niitä tai niihin liittyviä dokumentteja Yhdysvaltoihin, Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloista tai käyttää mitään sellaisia postituskeinoja Ostotarjousmateriaalien yhteydessä. Mikään tarjous joka johtuu suoraan tai epäsuorasti näiden rajoitusten rikkomisesta on pätemätön kuten myös tarjous, jonka tekee henkilö, joka sijaitsee tai asuu Yhdysvalloissa, tai mikään agentti, luottamushenkilö tai muu välimies, joka toimii muuten kuin harkinnanvaraisesti Yhdysvalloissa sijaitsevan päämiehen puolesta, eikä tällaisia tarjouksia hyväksytä. Tässä ilmoituksessa "Yhdysvallat" tarkoittaa Amerikan Yhdysvaltoja, sen hallitsemia alueita, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Ostotarjousmateriaaleja tai muita Ostotarjoukseen liittyviä materiaaleja ei tee, eikä ole hyväksynyt valtuutettu henkilö Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) 21 kohdan mukaisesti. Vastaavasti Ostotarjousmateriaaleja tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei jaeta eikä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tämä olisi soveltuvan lain vastaista.

Ostotarjousmateriaaleja (tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja) voidaan jakaa vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) kohtien (a)-(d) soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne."), (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan, (iv) jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) jotka ovat henkilöitä, joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asianomaiset henkilöt"). Ostotarjous ja Ostotarjousmateriaalit on suunnattu vain Asianomaisille henkilöille eivätkä henkilöt, jotka eivät ole Asianomaisia henkilöitä, saa toimia niiden perusteella tai luottaa niihin.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa mikään sijoitustoiminta tai sijoitus, johon Ostotarjous, Ostotarjousmateriaalit tai mitkään muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat tai materiaalit liittyvät, on vain Yhdistyneen kuningaskunnan Asianomaisten henkilöiden käytettävissä ja saatetaan vain heidän tietoonsa.

Jos sinulla ei ole lupaa päästä tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin, jotka on esitetty tässä osassa verkkosivustoa, tai jos sellaiseen tietoon tutustuminen johtaisi lainkäyttöalueesi soveltuvien lakien rikkomiseen, tai jos et ole varma onko sinulla oikeus tutustua Ostotarjousmateriaaleihin, poistu tältä sivulta painamalla "En vahvista" alla olevasta painikkeesta.

Vahvistus vastuunrajoitusilmoituksen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä

  • Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset.
  • Vakuutan, että asuinpaikkani ei ole (enkä toimi sellaisen henkilön puolesta, jonka asuinpaikka on) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hong Kongissa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa Ostotarjousmateriaalien jakaminen taikka Ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi sovellettavien lakien vastaista.
  • Hyväksyn, että en lähetä edelleen, siirrä tai jaa (millään tavalla, mukaan lukien sähköinen välittäminen) mitään tähän osaan verkkosivustoa sisältyviä asiakirjoja kokonaan tai osittain kenellekään henkilölle sellaisella lainkäyttöalueella, missä tällaista jakamista voi olla rajoitettu soveltuvien lakien tai sääntelyn nojalla.
  • Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki Ostotarjousmateriaaleissa esitetty Comptel Oyj:tä koskeva tieto on kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, mistä johtuen Nokialla Oyj:llä tai Nokia Solutions and Networks Oy:llä ei ole vastuuta sellaisesta tiedosta, lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä.
  • Hyväksyn yllä esitetyt tiedot itseäni sitoviksi ja vahvistan, että minun on sallittua päästä tähän verkkosivuston osaan.