Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

5.4.2022

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 yhtiön päätoimipisteessä Espoossa poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna noin 59 300 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 3 063 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021, valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta ja kannatti yhtiön palkitsemisraporttia neuvoa-antavassa äänestyksessä.

agm

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

[showmore]

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys ovat alkaneet 9.3.2022 klo 10.00 ja päättyvät 29.3.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:

a) Internetpalvelussa

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttävät osakkeenomistajan vahvaa tunnistautumista (esimerkiksi suomalaisilla pankkitunnuksilla). Yhteisöomistajien osalta tarvitaan Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

b) Sähköpostitse tai postin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokia Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja tietosuojaselosteeseessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostin kautta ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle soveltuvien ohjeiden mukaisesti, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Muuta ilmoitusta osallistumisesta ei edellytetä.

Lisätietoja myös puhelimitse numerosta 020 770 6870 yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.

AGM

Valtakirjat

[showmore]

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään 29.3.2022 klo 16.00.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 

AGM

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus

[showmore]

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin toimittamalla vastaehdotus yhtiölle viimeistään 8.3.2022 klo 12.00 mennessä. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.

Osakkeenomistaja on voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen agm@nokia.com 18.3.2022 klo 16.00 asti. Yhtiö vastaa kysymyksiin sillä kielellä, jolla kysymykset on esitetty. Määräaikaan mennessä Nokia French employee mutual fund (FCPAN) toimitti Yhtiölle seuraavan kysymyksen.

QUESTION: To our knowledge, Nokia's salary policy in some countries is 10% to 20% lower than the market. The justification for this policy is that employees who have acquired expertise specific to Nokia's business can hardly value this expertise outside the group and are therefore captive. Do you consider this salary policy to be ethical? We would like also to know if this policy is general in the group and to know the average compa-ratio of Nokia.

ANSWER: Nokia does not target salaries 10% to 20% lower than the local market. Nokia's objective is generally to be at the market median, pay for performance, and to adjust salaries considering the local labour market movement and affordability. Overall, Nokia competes on a broad value proposition that is strengthened by the Nokia People Strategy. Challenging projects, global career flexibility and opportunities, competitive benefits and our strong stance as an ethical company are all part of the package. 

AGM

Tärkeitä päivämääriä

[showmore]

Määräaika vähintään 1 % yhtiön osakkeista omistavien vastaehdotuksille

8.3.2022 klo 12.00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

9.3.2022 klo 10.00

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

18.3.2022 klo 16.00  

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla 

23.3.2022

Täsmäytyspäivä 

24.3.2022

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy

29.3.2022 klo 16.00

Yhtiökokouspäivä

5.4.2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2022

nakyma kameran takaa

Virtuaalinen reaaliaikainen Q&A-tilaisuus

[showmore]

Varsinaista yhtiökokousta 5.4.2022 voi seurata verkkolähetyksen kautta, jonka jälkeen klo 16.00 alkaen verkkolähetys jatkuu virtuaalisella reaaliaikaisella kysely- ja keskustelutilaisuudella (”Q&A-tilaisuus”), jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää yhtiön johdolle kysymyksiä yhtiökokoukseen liittyvistä aiheista.

Kysymyksiä voi kirjoittaa webcastin aikana chat-toiminnon avulla ja moderaattori esittää niistä mahdollisimman monta vastattavaksi kysymys-vastausosion aikana. Kysymykset voi esittää englanniksi tai suomeksi ja simultaanitulkkaus on saatavilla englanniksi ja suomeksi.

Q&A-tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Q&A-tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä ei siten pidetä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisina yhtiökokouksessa esitettyinä kysymyksinä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on esitettävä ennakkoon yhtiökokouskutsun C-osan ohjeiden mukaisesti.