Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2021 klo 15. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin 3.10.2020 voimaan tulleen Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn väliaikaislain nojalla.

Osallistuminen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yhtiökokouksessa on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja lähettämällä vastaehdotuksia sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti paikan päällä, mutta yhtiökokousta, mukaan lukien äänestystulosten vahvistamista sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheita, on mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä.

Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita kokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä, julkistetaan myöhemmin erikseen tällä internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Nokia suunnittelee julkistavansa viikolla 9, 2021 palkitsemisraportin vuodelta 2020 sekä Nokia vuonna 2020 -julkaisun, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Dokumentit tulevat saataville tälle internetsivulle. Palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetussa laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (677/2020).